ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα χρήστη:  Κωδικός: 
Ξεχάσατε τον κωδικό σας? ΝέοςXρήστης

Δείτε λεπτομέρειες:

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΣΤΟΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (ΒΟΥΝΑΡΑΚΙ) Ν. ΛΕΣΒΟΥ  
Ημερομηνία δημοσίευσης:31.03.2010
Είδος σύμβασης:Σύμβαση δημοσίου έργου
Προθεσμία:20.04.2010
Δεδομένα Εγγράφου:-
Τοποθεσία παράδοσης:Μυτιλήνη Ν. ΛΕΣΒΟΥ
Γεωγραφική περιοχή:GR: Voreio Aigaio
I.D.:5567512
Είδος εγγράφου:Προκήρυξη διαγωνισμού
Περίληψη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΣΤΟΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (ΒΟΥΝΑΡΑΚΙ) Ν. ΛΕΣΒΟΥ
Εξωτερικός κωδικός:
CPV:45200000, 45300000, 45400000, 51100000, 31500000

   Τί θέλετε να κάνετε?
αποθήκευση ως PDF αρχείο αποθήκευση ως PDF αρχείο αποθήκευση ως τοπικό κωδικό HTML αποθήκευση ως τοπικό κωδικό HTML εμφάνιση έντυπης έκδοσης εμφάνιση έντυπης έκδοσης
 

Πλήρες κείμενο

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμ. Διακ. 4713
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε
ανοικτή δημοπρασία το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕ≤
ΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΣΤΟΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗ≤
ΜΟΝΑ (ΒΟΥΝΑΡΑΚΙ)».
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα πλαίσια της υλοποίησης
της 24/10 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτι≤
λήνης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. και
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6≤
του άρθρου 27 παρ. 34≤37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄/
24≤8≤93).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο≤
βληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτω≤
σης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), με κριτήριο για
την ανάθεση της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),
προϋπολογισμού.
≤ Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει≤
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:
α1. με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα: Α1 ή Α2 ή 1ης
τάξης για έργα οικοδομικά ΚΑΙ στην Α1 και άνω τάξη
για έργα Η/Μ.
β. Προερχόμενες από κράτη ≤ μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι≤
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη≤
νικού Μητρώου Μ,Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Ήτοι: Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες
στο ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας: Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης
για έργα οικοδομικά τάξης με έδρα οπουδήποτε στην
Ελλάδα σε κοινοπραξία: με ελληνικές εργοληπτικές
επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ηλεκτρο≤
μηχανολογικά: Α1 και άνω τάξης με έδρα οπουδήποτε
στην Ελλάδα.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε≤
γραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. με τις προϋποθέσεις της παρ. 10
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1493
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο≤
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
κατ≤ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη≤
μοσίων Έργων.
≤ Η διενέργεια του διαγωνισμού για το παραπάνω
έργο, διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται ανα≤
λυτικά στο άρθρο 7 της διακήρυξης της δημοπρασίας.
≤ Ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών και των
προσφορών αναγράφεται στα άρθρα 3, 4, 9, 10, 13, 14,
23 και 24 της διακήρυξης της δημοπρασίας.
≤ Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 20.04.2010 ημέρα
Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. και με ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών την 10.00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχεί≤
ου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13≤17 (1ος όροφος
γραφείο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.).
≤ Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκ≤
δίδεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15 της
διακήρυξης και ορίζεται σε δύο χιλιάδες εικοσιπέντε
ευρώ (2.025,00€). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότε≤
ρο των έξι μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία
δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
την 19≤11≤2010.
≤ Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, θα χορηγούνται στις ενδιαφερόμενες επι≤
χειρήσεις μέχρι και την Πέμπτη 15.04.2010 και ώρα 13.30.
Για την παραλαβή τους οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν
στο Ταμείο του Δήμου Μυτιλήνης, το ποσό των είκοσι
ευρώ (20,00 €), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή
των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
≤ Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη στον Πίππα Κων/
νο (2251 3 50549 begin_of_the_skype_highlighting              2251 3 50549      end_of_the_skype_highlighting) και όσον αφορά στη διαδικασία του
διαγωνισμού στον Τακτικό Γεώργιο (2251 3 50508).
Μυτιλήνη, 19 Μαρτίου 2010
Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ

  πάνω