ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα χρήστη:  Κωδικός: 
Ξεχάσατε τον κωδικό σας? ΝέοςXρήστης

Δείτε λεπτομέρειες:

  Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2012 - 2013», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.  
Ημερομηνία δημοσίευσης:05.03.2012
Είδος σύμβασης:Σύμβαση υπηρεσίας
Προθεσμία:06.04.2012
Δεδομένα Εγγράφου:-
Τοποθεσία παράδοσης:ΑΘΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
Γεωγραφική περιοχή:GR: Aττική / Attiki
I.D.:9006926
Είδος εγγράφου:Προκήρυξη διαγωνισμού
Περίληψη: Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2012 - 2013», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. (160.000€)
Εξωτερικός κωδικός:Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
CPV:63100000, 64110000, 60400000
Επισυναπτόμενα Αρχεία:
prokiriksi.pdf (564 KB)

   Τί θέλετε να κάνετε?
αποθήκευση ως PDF αρχείο αποθήκευση ως PDF αρχείο αποθήκευση ως τοπικό κωδικό HTML αποθήκευση ως τοπικό κωδικό HTML εμφάνιση έντυπης έκδοσης εμφάνιση έντυπης έκδοσης
 

Πλήρες κείμενο

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 05/03/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Α. Π.: 500476
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Πληροφορίες: Αικ. Βουμβουλάκη ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Tηλέφωνο : 210-8707099
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και
μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη
2012 - 2013», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
A Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν.1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις
ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118/Α΄/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις».
3. Τα άρθρα 6,7,8 και 9 του Ν. 3878/2010 (Φ.Ε.Κ. 161/Α/20-09-10) «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του
Ε.Ο.Τ.»
4. Το Π.Δ. 343/2001 (Φ.Ε.Κ. 231/Α/11.10.01) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού».
5. Την υπ’ αριθ. 2626/16-02-2011 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 36/ΥΟΔΔ/18-02-
2011, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 50/ΥΟΔΔ/01-03-2011), περί κατάργησης της υπ’ αριθ. 21902/30-12-2009
απόφασης Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
6. Την υπ’ αριθ. 115/16-3-11 (Φ.Ε.Κ. 485/Β΄/29-3-11) απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
από το Δ.Σ./Ε.Ο.Τ. στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
7. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/11-11-2011) Διορισμός Αντιπροέδρων της κυβέρνησης, Υπουργών,
αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Τον Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/Α/10.7.07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
9. Τον Ν.2362/ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ. ά.,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» και ειδικότερα με τα άρθρα 20-23 αυτού.
10. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ64/Α/16.03.2007) «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16.11.2005.
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 περί ενίσχυσης και διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις ( Φ.Ε.Κ 112/13-7-2010).
12. Την υπ’ αριθ. 12228/15-09-2011 (ΑΔΑ:4Α8ΨΓ-311) υπουργική απόφαση σχετικά με την προέγκριση
ανάληψης υποχρεώσεων από τον Ε.Ο.Τ. που θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΟΤ, οικονομικών
ετών 2012 και 2013 για το συγκεκριμένο έργο.
13. Το υπ’ αριθ. 506/04-08-2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης .
14. Την υπ’ αριθ. 511123/12-01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469ΗΙΖ-ΝΣΗ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 50/20-02-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Διακηρύσσουμε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συσκευασία και
μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη
2012 - 2013», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
2. Εγκρίνουμε:
α) Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των εκατό εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000?)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ή 130.081,00 ? πλέον Φ.Π.Α. 23%
β) Την καταβολή ποσού μέχρι 300,00 ? στην BEST MEDIA A.E. – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ κ.α. 0896.00 «Επιδόσεις –Δημοσιεύσεις-Προσκλήσεις» έτους 2012, για
τη δημοσίευση της προκήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας.
γ) Την αποστολή προς δημοσίευση της περίληψης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του ΦΕΚ,
στα επιμελητήρια και στον ΕΟΜΜΕΧ, ως και την ανάρτηση της περίληψης της Διακήρυξης σε εμφανές σημείο
του κτιρίου, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. (οδός Τσόχα 7)
δ) Την κάλυψη της δαπάνης για την συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του
Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2012 - 2013 ως ακολούθως:
? Μέχρι ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (80.000,00 ?) θα βαρύνει τον
κ.α.ε. 9891.01 «Δαπάνες Διαφήμισης» του τακτικού προϋπολογισμού Ε.Ο.Τ., οικονομικού έτους 2012
? Ποσό ογδόντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (80.000,00 ?) θα βαρύνει τον κ.α.ε.
9891.01 «Δαπάνες Διαφήμισης» του τακτικού προϋπολογισμού Ε.Ο.Τ., οικονομικού έτους 2013
Επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: (σελ 46)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (σελ 22)
Όροι διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (σελ 2)
Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (απλή)
Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (Κοινοπραξιών / Συμπράξεων εταιρειών)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (σελ 2)
Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄(σελ 5)
Υπόδειγμα σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄(σελ 15)
Καταστάσεις Διευθύνσεων Γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ και ΠΥΤ
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Διοικητικού / Γραμματεία
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Α΄. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως
υλικού του Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη
2012 - 2013
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ CPV 60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά
αποβλήτων)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσό μέχρι 160.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
δηλαδή 130.081,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31 Δεκεμβρίου 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον Ημερήσιο Τύπο &
στο Εθνικό Τυπογραφείο: 5 Μαρτίου 2012
Ημερομηνία δημοσίευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Ε.Ο.Τ. www.visitgreece.gr 5 Μαρτίου 2012
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε.Ο.Τ., Τσόχα 7, Αθήνα, ΤΚ 115 21
1ος όροφος, Γενικό Πρωτόκολλο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 και ώρα 11:30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Τ., Τσόχα 7, Αθήνα 11521 (ημιώροφος)
Β΄. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α. Με την υποβολή της προσφοράς του, o προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση
του άρθρου 15 παρ.2 του ΠΔ 118/2007 κατά της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης ή έχει απορριφθεί η
ένσταση αυτή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της παρούσας
αναλυτικής διακήρυξης (γενικούς και τεχνικούς όρους και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν
την παρούσα αναλυτική διακήρυξη, ως τη μόνη βάση της διαδικασίας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού) και
δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους
ανωτέρω όρους. Οι προσφέροντες αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με όλες τις
οδηγίες, τους τύπους, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε
παράλειψη ως προς την υποβολή της προσφοράς, εντός των τιθέμενων προθεσμιών, δύναται να επιφέρει
απόρριψη της προσφοράς.
β. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Γίνονται, όμως, δεκτά και έγγραφα συντεταγμένα σε γλώσσα
οποιασδήποτε από τις χώρες, οι υπήκοοι των οποίων δικαιούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, υπό τον
όρο ότι αυτά θα είναι νόμιμα συντεταγμένα και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
γλώσσα, που θα υπογράφεται από όποιον έχει κατά νόμον αρμοδιότητα μετάφρασης.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ Ι ΟΡΟ Ι
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι η συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης
φύσεως υλικού του Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2012 - 2013
Το έργο θα είναι συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού μέχρι εκατόν εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ
(160.000,00 ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δηλαδή 130.081,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.
Πηγή χρηματοδότησης του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Ε.Ο.Τ. των
ετών 2012 και 2013, κ.α.ε. 9891.01 «Δαπάνες Διαφήμισης».
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
Ο διαγωνισμός της παρούσας, η κατακύρωση του αποτελέσματός του, η ανάθεση του έργου και η σύναψη
σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.),
Διεύθυνση Διοικητικού και Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης, στην έδρα του, Αναστασίου Tσόχα 7,
Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ. Κ. 115 21, τηλέφωνο 210 8707252 φαξ 210 6466091, διαδικτυακός τόπος
www.visitgreece.gr , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@gnto.gr .
2.2. Επιτροπές
2.2.1 Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ετήσια Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δημόσιων
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 που προκηρύσσει ο
Ε.Ο.Τ. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, των
τεχνικών προσφορών και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό
και για όποιο άλλο θέμα ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07), καθώς και από την
απόφαση συγκρότησης αυτής.
Η αξιολόγηση της Επιτροπής έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Η ως άνω επιτροπή αναφέρεται σε πολλά άρθρα της παρούσας διακήρυξης, είτε με την πλήρη ονομασία της,
ήτοι «Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού», είτε απλώς ως «Επιτροπή».
2.2.2 Λοιπές επιτροπές: Στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων.
2.3. Πληροφορίες – αρμόδιοι υπάλληλοι
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την διακήρυξη, ως εξής:
α) Για θέματα που αφορούν την μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού του Ε.Ο.Τ.,
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , από την αρμόδια υπάλληλο του Ε.Ο.Τ. κα Τζίμα Δέσποινα, τηλ: 210
87007021 και ηλεκτρονική διεύθυνση tzima_d@gnto.gr, καθώς επίσης και από τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς &
Διαφήμισης, με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου στοιχεία επικοινωνίας.
β) Για θέματα διαδικαστικά, που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού, από την αρμόδια
υπάλληλο του Ε.Ο.Τ. κα Αικατερίνη Βουμβουλάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση voumvoulaki_k@gnto.gr, τηλέφωνο
210 8707099
ΑΡΘΡΟ 3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με:
1. Την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16.11.2005,
β) του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
γ) του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/17.8.10 και ισχύει σήμερα»,
δ) του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07) « Kανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», οι οποίες εφαρμόζονται
συμπληρωματικά και όπου αυτό χωρεί και δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα διακήρυξη παροχής
υπηρεσιών, και τις σχετικές τροποποιήσεις,
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ε) το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 137/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων-
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με
την Οδηγία 2001/66/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2007 (L
335)».
στ) το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια και
άλλες διατάξεις».
1. Τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με μέριμνα του Ε.Ο.Τ. η προκήρυξη του διαγωνισμού (περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της παρούσας
διακήρυξης) θα γνωστοποιηθεί ως εξής:
α) θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φ.Ε.Κ και σε δύο (2)
τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
β) θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του κτιρίου, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. (οδός
Τσόχα 7).
γ) θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(Ε.Ο.Μ.Μ.Μ.Ε.Χ).
δ) θα καταχωρηθεί επίσης, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.visitgreece.gr στις 05 Μαρτίου 2012
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, το αργότερο
μέχρι την 06/04/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού,
Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στον 1ο όροφο –ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
με την ένδειξη – ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ το έργο
«συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό, για τα έτη 2012 - 2013, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή» και θα
αναγράφουν την Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ και Ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου. Οι
προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, με συνοδευτική επιστολή (Σχέδιο επιστολής, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β),
απευθείας ή ταχυδρομικά, και να κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Τ. μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα.
Προσφορές που δεν πληρούν τα παραπάνω οριζόμενα, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν. Για την επιστροφή απαιτείται έγγραφη δήλωση του προσφέροντος, ότι παραιτείται από την
υποβολή ενστάσεων και ένδικων βοηθημάτων και μέσων κατά της πράξεως επιστροφής χωρίς αποσφράγιση της
προσφοράς τους.
Για τις προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-
07).
Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα διακήρυξη περιλαμβάνει όλους τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων,
πληροφορίες και στοιχεία του διαγωνισμού.
Η παραλαβή της παρούσας διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Τ. είναι εξίσου
έγκυρη με την παραλαβή της σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του Ε.Ο.Τ.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
Οι παραλήπτες της διακήρυξης, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της, υποχρεούνται να την ελέγξουν από
άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων, το συνολικό αριθμό σελίδων, τη σειρά των άρθρων
κλπ. και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στον Ε.Ο.Τ. και να
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της
διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στον Ε.Ο.Τ. δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε ο Ε.Ο.Τ. να τους αποστέλλει τα
τυχόν διευκρινιστικά του έγγραφα.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), Τσόχα 7,
11521 Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού , 5ος όροφος, γραφείο 5.5 και η παραλαβή της γίνεται είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυμεταφοράς (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω
ταχυμεταφοράς (courier), ο Ε.Ο.Τ. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη έγκαιρη και σωστή παράδοση της
προκήρυξης.
Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού είναι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 27 Μαρτίου 2012.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική
μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού στη διεύθυνση http://www.visitgreece.gr
Ο Ε.Ο.Τ. σε καμία περίπτωση, δε μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων
που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες. Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλοντας προσφορά στα πλαίσια του
παρόντος διαγωνισμού, δεν απαλλάσσονται της ευθύνης παραλαβής του έντυπου τεύχους της διακήρυξης από
τα Γραφεία του Ε.Ο.Τ., το οποίο υπερισχύει σε κάθε περίπτωση από την ηλεκτρονική του έκδοση.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
σχετικές με την παρούσα διακήρυξη, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων σχετικά με την παρούσα διακήρυξη, θα
πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στον Ε.Ο.Τ., Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Προμηθειών
& Βιβλιοθήκης, Αναστασίου Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα.
Ο Ε.Ο.Τ. θα αποστείλει έγγραφες απαντήσεις στις συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις που τυχόν
ζητηθούν, προς όλους τους υποψηφίους, που θα έχουν παραλάβει το τεύχος της διακήρυξης και θα έχουν
γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους, ανεξαρτήτως και χωρίς γνωστοποίηση του ποιος από αυτούς τις
έχει ζητήσει. Οι ως άνω απαντήσεις θα δημοσιεύονται επίσης και στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ
www.visitgreece.gr
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
του Ε.Ο.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
8.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:
α) Φυσικά πρόσωπα- υπήκοοι των κρατών –μελών της Ε.Ε. ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. εγκατεστημένα στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. ή αλλοδαποί επαγγελματίες
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
β) Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της
Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη μέλη, που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97, 5147), υπό τον όρο ότι η
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ ή σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
γ) Κοινοπραξίες / Συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα των
προηγουμένων παραγράφων 1α και 1β του παρόντος άρθρου) θα ευθύνονται έναντι του Ε.Ο.Τ. αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον, μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά και να επιλεγούν ως ανάδοχοι του έργου.
Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να ασκούν υπηρεσίες μεταφορών και άλλες συναφείς δραστηριότητες και να
πληρούν τις προϋποθέσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ως και της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας που θα προκύπτουν από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης ο όρος «Ανάδοχος» αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β)
και (γ) κατηγορίες.
Οι συμμετέχοντες, που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής βάσει της
ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας της χώρας όπου έχουν την έδρα τους. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικής
Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους σύναψης «Δημόσιας Σύμβασης» όπως αυτή
ορίζεται στο Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07).
Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών/Συμπράξεων, δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από τον Ε.Ο.Τ. σε περίπτωση
επιλογής τους και κυρίως να υποβάλουν στον Ε.Ο.Τ. προ της εκδόσεως της υπογραφής της οικείας συμβάσεως,
το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο. Τα μέλη
των Κοινοπραξιών ή Συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι του Ε.Ο.Τ.
για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Επίσης, τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται
αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον το καθένα για την εκτέλεση της συμβάσεως ακόμη και αν, σε
περίπτωση επιλογής τους, απαιτηθεί από τον Ε.Ο.Τ., να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο
διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Για τον σκοπό αυτό και προς
εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε δική
του προσφορά, δε μπορεί να μετέχει στο διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό
προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος συμμετέχουσας
στο διαγωνισμό Σύμπραξης προσώπων ή Κοινοπραξίας.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του έργου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας, αλλά θα
πρέπει αυτές να αφορούν στο σύνολο του έργου της παρούσας προκήρυξης.
2. Επίσης, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συνεπώς η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό
σε εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου
31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330
Α΄).
8.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ64/Α/16.3.2007) και συγκεκριμένα:
Όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK
του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από
τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ) Σε όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις,
δ) Όσοι καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου και διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική τους δραστηριότητα και διαγωγή,
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ε) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από
την Αναθέτουσα Αρχή ,
στ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές διατάξεις της
χώρας της Αναθέτουσας Αρχής,
ζ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές της Αναθέτουσας Αρχής,
η) Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές,
θ) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή
παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
ι) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους,
ια) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις με τις παραπάνω,
ιβ) Όσοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα στο Άρθρο 9 της παρούσας Προκήρυξης έγγραφα ή δεν
υποβάλλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 11,12,13 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
9.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
9.1.1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 της παρούσας και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ.
(2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης.
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους( τούτο σημαίνει ότι πρέπει να
συμπίπτει η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ή αποστολής της
με ταχυδρομική υπηρεσία):
? Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.
? Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία (περιπτώσεις (2) του εδαφ. α’ και (2) του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 για τους
Έλληνες και τους αλλοδαπούς πολίτες αντίστοιχα) ή (για τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά) ότι δεν
τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
? Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση (3) του εδαφ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007).
? Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (4) του εδ. α’ και (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ.118/2007.
iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση από κάθε συμμετέχοντα για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των
απαιτούμενων - σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 - εγγράφων και δικαιολογητικών,
μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εφόσον επιλεγεί ως ανάδοχος του έργου, όπως ορίζεται παρακάτω
στην παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου.
(3) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, πλέον των ως άνω
δικαιολογητικών, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ως εξής κατά
περίπτωση:
α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων υποβάλλεται εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, με την εντολή και
πληρεξουσιότητα στον αντιπρόσωπο, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του αντιπροσωπευομένου,
θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
β) Προκειμένου περί εταιρειών υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας
κάθε μορφής, το ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η διοίκηση και εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας, ως και
το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας προς τον αντιπρόσωπό του για
τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Όταν υποβάλλεται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό,
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007 ή επικυρωμένο αντιγράφου αυτού, παρέλκει η υποβολή των ως άνω
δικαιολογητικών.
(4) Παραστατικά για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια συμμετεχόντων
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Ισολογισμός ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών
προσώπων, των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών.
- Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) του συνολικού κύκλου εργασιών του προσφέροντος και του κύκλου
εργασιών σε υπηρεσίες μεταφοράς υλικού, κατά τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη.
Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει ως μέσο όρο για τις τελευταίες τρεις (3) οικονομικές χρήσεις κύκλο εργασιών
από παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικού, κατά 25% μεγαλύτερο του ετήσιου προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ)
της παρούσης διακήρυξης (όριο = ετήσιος προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑx1,25). Παράλληλα δεν θα πρέπει να
εμφανίζουν ζημία σε καμία από τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Αν τα στοιχεία δεν αποτυπώνεται
στον ισολογισμό, τότε ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει σχετική ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.
1599/86). Σε περίπτωση Ενώσεως εταιρειών κ.λ.π. την παρούσα προϋπόθεση πρέπει να εκπληρώνει ο
«επικεφαλής» εταίρος.
Σε περίπτωση μη έκδοσης ισολογισμών απαιτείται υποβολή ένορκης βεβαίωσης περί του ύψους του κύκλου
εργασιών.
Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, επωμιζόμενος,
σε περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν. 1599/1986.
9.1.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Επισημαίνεται ότι:
α) Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Δικαιολογητικά που δεν
περιλαμβάνονται στον κυρίως φάκελο ή που υποβάλλονται μετά το πέρας του χρόνου υποβολής
των προσφορών, δεν γίνονται δεκτά.
β) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
συμμετέχοντος και την μη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση οι φάκελοι
των προσφορών επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο που τις υπέβαλε μαζί με την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, εφόσον αυτός ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώσει εγγράφως και ανεπιφυλάκτως προς
τον ΕΟΤ ότι παραιτείται της προσβολής των αποφάσεων της Επιτροπής διαγωνισμού και των οργάνων του
Ε.Ο.Τ. με ένσταση ή άλλα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν όμως ασκηθεί ένσταση ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο από
τον ενδιαφερόμενο, η επιστροφή των φακέλων σ’ αυτόν γίνεται μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής
απόφασης.
γ) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και
διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών, που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να
ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.
9.2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:
9.2.1. Οι Έλληνες πολίτες:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 60/2007, για κάποιο από
τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2)
και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη βεβαίωση του
υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45
παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του
Διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης αε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
7. Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
8. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
9.2.3. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει
εκδοθεί το πού έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές
Ο.Ε. και Ε. Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο
45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας
του Διαγωνισμού.
9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις , πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη βεβαίωση του
υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
9.2.4. Οι Συνεταιρισμοί:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπησή του υποψηφίου Αναδόχου,
και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του
υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του.
Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν
έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
9. Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού.
10. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις , πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη βεβαίωση του
υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
9.2.5. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου Αναδόχου περί εγγραφής του στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή έλλειψη αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν
καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού .
9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
9.2.6 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά, ανάλογα με
την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ,
συνεταιρισμός).
2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:
- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία
- να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης /Κοινοπραξίας ( Leader)
- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή
της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης /Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:
-στην Ένωση/Κοινοπραξία, και
-στο Διαγωνισμό
.
9.2.7. Σε περίπτωση εγκατάστασης του αναδόχου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παρούσας
παραγράφου θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
9.3. Συμπληρώσεις - Διευκρινήσεις
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και
διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να
ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.
9.4. Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών
Αν σε κάποια χώρα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα
εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε και κατ’ εξαίρεση, δυνατόν και
πρέπει υποχρεωτικά αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης,
χρονικής ισχύος που ορίζεται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ. Σε χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.
1599/1986) ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (άρθρο 43
του Π.Δ. 60/2007 και παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
10.1. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., και έχουν
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.
Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει
την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχει το σχετικό δικαίωμα
έκδοσης εγγυήσεων.
10.2. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
10.3. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Υποδείγματα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας.
10.4. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Ένωσης οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδονται στο όνομα όλων των
μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης.
10.5. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού
να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό το οποίο θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό
5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή ευρώ οχτώ
χιλιάδων (8.000,00 ?).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25
του Π.Δ. 118/2007 και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες μετά τον χρόνο
λήξης ισχύος της προσφοράς.
10.6. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στον Ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η Σύμβαση, μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών οικονομικών
φορέων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
10.7. Ο προσφέρων, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται το αργότερο μέχρι την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης
που θα ανέρχεται στο 10% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ.
10.8. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το
αργότερο μέχρι την 06/04/2012, ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 11:00 π.μ. στον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στον
1ο όροφο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως ε’ της παραγράφου
11.6 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας.
11.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και
ώρα) που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
11.3. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από την
Δ/νση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
11.4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα,
αποκλείονται του διαγωνισμού, ΔΕΝ αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες με τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 19, παρ. 19.2 της παρούσας.
11.5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία και
τις παραλαμβάνει, προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής τους που καθορίζεται από την παρούσα
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία.
Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου που περιέρχονται στην Υπηρεσία,
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή την ημερομηνία που καθορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
11.6. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του Ε.Ο.Τ,
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2012 - 2013»
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η πιο πάνω ένδειξη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και στους 2
επιμέρους σφραγισμένους φακέλους με την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.
Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και
ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12.1. Περιεχόμενο προσφορών
12.1.1. Οι προσφορές συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο),
στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως ε’ της παραγράφου 11.6 του προηγούμενου άρθρου της παρούσας
διακήρυξης.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, όλα τα απαιτούμενα κατά το
στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία, ως εξής:
(1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 9 (παρ. 9.1, εδ. 9.1.1) της παρούσας
διακήρυξης.
(2) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 14), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά», ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο.
(3) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο.
12.1.2. Όλοι οι προαναφερόμενοι φάκελοι κατατίθενται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) με την ένδειξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ένα (1) με την ένδειξη «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Σε εκείνο από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς
η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον προσφέροντα.
Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών
με το πρωτότυπο.
12.1.3. Οι φάκελοι «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου (στοιχεία α΄ έως ε΄ της παρ. 11.6 του άρθρου 11 της παρούσας).
12.1.4. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου της παρούσας διακήρυξης. Δεν θα γίνουν
δεκτές προσφορές για μέρος του πιο πάνω έργου.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
12.1.5. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Όταν έχουν συνταχθεί σε άλλη
γλώσσα κάποιας από τις χώρες, οι υπήκοοι των οποίων δικαιούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα
πρέπει να συνοδεύονται – επί ποινή ακυρότητας – από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, που θα
υπογράφεται από όποιον έχει κατά νόμο αρμοδιότητα μετάφρασης.
12.1.6. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες λέξεων με
τεχνική ή άλλη έννοια, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα,
συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την ανάπτυξή τους.
12.1.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της ως άνω επιτροπής.
12.1.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του
ΠΔ 118/2007 κατά της διακήρυξης στον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους αυτής και δεν δύναται, με την
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.
12.1.9. Διευκρινίσεις επί των προσφορών: Μετά την κατάθεση της προσφοράς τους, επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την
αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου
του Ε.Ο.Τ., μετά τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια Επιτροπή.
12.2. Έξοδα προσφοράς
Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την ετοιμασία και υποβολή
της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στις προσφερόμενες τιμές (π.χ. δαπάνες
ταξιδιών, διαμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού κλπ.). Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του
διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Ε.Ο.Τ για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε
μορφής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για οποιαδήποτε αιτία.
12.3. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για διάστημα εκατόν είκοσι (120)
ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΟΤ, πριν από τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
ΑΡΘΡ Ο 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δε θα ληφθούν υπόψη.
3. Επίσης στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, σε περίπτωση δε υποβολής, απορρίπτονται ως
απαράδεκτεs.
ΑΡΘΡ Ο 14
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14.1 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στην προσφορά τους οπωσδήποτε για κάθε ένα τόπο
προορισμού το δυνατό χρόνο από την παραλαβή του υλικού προς αποστολή από τις αποθήκες του ΕΟΤ μέχρι
της παράδοσης στις αποθήκες του τελικού παραλήπτη. Προσφορές που έχουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης
από αυτόν που ορίζουμε ως μέγιστο αποδεκτό, στα υποδείγματα τεχνικής προσφοράς, θα απορρίπτονται.
Σημειώνεται ότι στις συνημμένες καταστάσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) αναγράφονται αναλυτικά οι ταχυδρομικές
διευθύνσεις και οι όροφοι όπου ευρίσκονται οι αποθήκες παράδοσης του υλικού των Γραφείων ΕΟΤ
εξωτερικού.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να είναι συντεταγμένες όπως ακριβώς αναφέρεται στα υποδείγματα του
Παραρτήματος Ε’.
Διευκρινίζεται επίσης ότι εφόσον δεν υπάρχει αεροδρόμιο στην πόλη προορισμού, εννοείται, η αποστολή του
υλικού στο πλησιέστερο αεροδρόμιο και η οδική του μεταφορά στον τόπο προορισμού.
14.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς είναι :
? Συμφωνεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως ανάδοχος όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 16 της
παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντος υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παρ. 7.1 της
παρούσας.
Οι τιμές θα δοθούν σε ΕΥΡΩ και στην τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. (Π.Δ. 118/2007, άρ. 16, παρ. 1).
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση
της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών.
Για την αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς τον Φ.Π.Α.
Στις προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται :
Α) Η συσκευασία του προς αποστολή υλικού που θα παραλάβει ο ανάδοχος από την αποθήκη του Ε.Ο.Τ. ή από
οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο Ε.Ο.Τ.
Β) Η δαπάνη εκτελωνισμού.
Γ) Τα ασφάλιστρα για την ασφάλιση του υλικού που παραδίδεται για μεταφορά κάθε φορά από τον Ε.Ο.Τ.
Δ) Η τιμή που θα δοθεί περιλαμβάνει και τις νόμιμες κρατήσεις (χαρτόσημο κ.λ.π.) και θα υπόκειται σ΄ αυτές.
Ε ) Η δαπάνη εργατικού προσωπικού.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι συντεταγμένες όπως ακριβώς αναφέρεται στα υποδείγματα του τμήματος Ε5
του Παραρτήματος Ε της παρούσας.
Διευκρινίζεται επίσης ότι:
? Εφόσον δεν υπάρχει αεροδρόμιο στην πόλη προορισμού, εννοείται, η αποστολή του υλικού στο πλησιέστερο
αεροδρόμιο και η οδική του μεταφορά στον τόπο προορισμού. Στην τιμή προσφοράς για τους προορισμούς
αυτούς θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η τιμή της οδικής μεταφοράς.
? Οι προσφερθείσες τιμές με τις οποίες γίνεται η ανάθεση της μεταφοράς, θεωρούνται δεσμευτικές για τον
ανάδοχο από την υπογραφή της σύμβασης και για μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης και υπόκεινται στις
νόμιμες κρατήσεις.
? Επίσης σε περίπτωση, που προκύψει αποστολή υλικού σε προορισμό που δεν αναφέρεται στο τμήμα Ε5 του
Παραρτήματος Ε της παρούσης, αυτή θα γίνεται με βάση την τιμή που ισχύει για τον πλησιέστερο
προορισμό.
? Οι τιμές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθμητικά χωρίς Φ.Π.Α. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές
σε ΕΥΡΩ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
? Οι τιμές θα δίνονται ανά χιλιόγραμμο βάρους (1 kg)
? Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
? Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανωτέρω υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
16.1 Η ευθύνη παράδοσης του υλικού θα βαρύνει τη μεταφορική εταιρία, η οποία υποχρεούται να ασφαλίσει το
μεταφερόμενο υλικό με δική της δαπάνη για κάθε κίνδυνο και να παραδώσει στον ΕΟΤ το οικείο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
16.2 Η παράδοση του υλικού θα πραγματοποιείται πάντα μετά από συνεννόηση - τουλάχιστον 1-2 μέρες πριν
την άφιξή του - με τον κάθε αποδέκτη (Γραφείο ΕΟΤ εξωτερικού ή εσωτερικού κ.α., ή όποιο πρόσωπο
υποδειχθεί από τον ΕΟΤ)
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
16.3 Έξοδα εκτελωνισμού, μεταφορτώσεων ή αποθηκεύσεων του διαφημιστικού υλικού του ΕΟΤ (π.χ. λόγω
μη έγκαιρης παράδοσης των απαραιτήτων εγγράφων – δικαιολογητικών) όπως και κάθε είδους άλλα έξοδα
μεταφοράς, έστω και αν δεν προβλέπονται, δεν θα επιβαρύνουν τον ΕΟΤ αλλά τη μεταφορική εταιρία.
16.4 Η φόρτωση και η εκφόρτωση του υλικού θα πραγματοποιούνται πάντοτε από εργατικό προσωπικό του
αναδόχου, τούτο δε θα τοποθετείται στην υποδεικνυόμενη, από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΟΤ, θέση μέσα
στο χώρο της αποθήκης του κάθε παραλήπτη.
16.5 Τα ξυλοκιβώτια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές πρέπει να είναι κατασκευασμένα με
ξυλεία συνηθισμένου πάχους, που πάντως θα παρέχει ασφάλεια για τη μεταφορά του υλικού και να έχουν
επένδυση εσωτερικά με πισσόχαρτο ώστε να αποφεύγεται η φθορά του υλικού, ως επίσης να χρησιμοποιείται
για μεν τα χαρτοκιβώτια πλαστικό τσέρκι, για δε τα ξυλοκιβώτια μεταλλικό τσέρκι.
16.6 Η συσκευασία και ζύγιση του υλικού προς αποστολή θα γίνεται στις αποθήκες του ΕΟΤ παρουσία του
Προϊσταμένου της αποθήκης ή του αναπληρωτού του.
16.7 Τα στοιχεία ζύγισης ως και ο αριθμός των κιβωτίων θα αναγράφονται σε ειδικό αριθμημένο έντυπο που
θα προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αποθήκης ή τον αναπληρωτή του.
16.8 Η φόρτωση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε (5) πέντε ημέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου εκ
μέρους του υπευθύνου του ΕΟΤ και την παραλαβή των ανωτέρω στοιχείων. Κατά την φόρτωση του υλικού στα
διάφορα μέσα μεταφοράς πρέπει να παρίσταται αντιπρόσωπος του Αναδόχου, ο οποίος να μεριμνά για την
ασφαλή φόρτωση- εκφόρτωση του υλικού.
16.9 Η μεταφορά του διαφημιστικού υλικού θα πρέπει να πραγματοποιείται στο χρόνο που έχει δηλωθεί στην
προσφορά και είναι δεσμευτικός για τον ανάδοχο. Ο ανωτέρω χρόνος υπολογίζεται από την ημερομηνία
παραλαβής του υλικού.
16.9 Ρητά ορίζεται ότι η ακριβόχρονη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, βάσει του χρόνου
που ορίζεται στη προσφορά του και την υπογραφόμενη σύμβαση, είναι ουσιώδες για τον ΕΟΤ, όπως άλλωστε
και η πιστή εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων τούτου έναντι του Οργανισμού.
16.10 Η ευθύνη της Αναδόχου, δεν εξαντλείται με την φόρτωση του υλικού, αλλά ευθύνεται αυτή, για όλη την
διάρκεια της μεταφοράς του υλικού και μέχρι παραδόσεως αυτού στον παραλήπτη (υποχρεωμένη να ασφαλίσει
το μεταφερόμενο υλικό με δική της δαπάνη κατά παντός κινδύνου).
16.11 Η έγκαιρος και κανονική παράδοση του υλικού, αποτελούν βασικούς όρους της παρούσης. Η Ανάδοχος
οφείλει την ημέρα που φορτώθηκε το υλικό, χωρίς άλλη όχληση, να παραδώσει στον Ε.Ο.Τ., αντίγραφο της
φορτωτικής. Επίσης οφείλει, συγχρόνως με την γνωστοποίηση στον αντιπρόσωπό της, τής αποστολής και της
ακριβούς ημερομηνίας αφίξεως του υλικού στον τόπο προορισμού και πάντως τουλάχιστον μια ημέρα προ της
αφίξεως του υλικού στον τόπο προορισμού του, να γνωστοποιεί τούτο και στον τελικό παραλήπτη του υλικού
προκειμένου αυτός να μπορεί αμέσως να έλθει σε επαφή με τον αντιπρόσωπο της Αναδόχου και προετοιμάσει
τα απαραίτητα για τον εκτελωνισμό έγγραφα.
16.12 Για οποιεσδήποτε επιπλέον δαπάνες που θα προκύψουν από την καθυστέρηση εκτελωνισμού, είναι
υπόχρεος η Ανάδοχος, εάν δεν αποδεικνύεται με σαφήνεια η έγκαιρη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, γνωστοποίηση,
στον τελικό παραλήπτη, της ακριβούς ημερομηνίας άφιξης του υλικού.
16.13 Η Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες της να προβαίνει δια του αντιπροσώπου της στον εκτελωνισμό και
την παράδοση του υλικού μέσα στην αποθήκη του παραλήπτη που της έχει υποδείξει ο ΕΟΤ.
16.14 Σε περίπτωση όμως που ο αντιπρόσωπος της Αναδόχου ή και η ίδια υποχρεώσουν δια οποιονδήποτε
λόγο, τον παραλήπτη του υλικού, να βρει αυτός με δαπάνες του το εργατικό προσωπικό και να προβεί στην
εκφόρτωση του υλικού, τούτο αποτελεί παράβαση των εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεων της
Αναδόχου, κάθε δε σχετική δαπάνη ή αμοιβή για τις ενέργειες αυτές, θα βαρύνει την Ανάδοχο, υποχρεούμενη
να καταβάλει αμέσως το σχετικό ποσό, στον παραλήπτη.
16.15 Παραλλήλως είναι υπεύθυνη η Ανάδοχος, έναντι του Ε.Ο.Τ., για κάθε ανωμαλία στην διεκπεραίωση του
υλικού ή δυσφήμιση του Οργανισμού εκ των ανωτέρω ενεργειών της, υποκείμενη για αυτές, στις κυρώσεις του
άρθρου 6.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που θα προβεί στο άνοιγμα των φακέλων, στην
εξέταση των δικαιολογητικών, στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που θα
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και σε όποιο άλλο θέμα ορίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ
150/Α/10-7-07) και του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007).
Η αξιολόγηση της Επιτροπής έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡ Ο 18
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι προσφορές παραδίδονται από την Δ/νση Διοικητικού εμπρόθεσμα στην Επιτροπή παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορές και δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών - σε αυτά περιλαμβάνονται και όσα δεν περιέχονται μέσα στον φάκελο των
δικαιολογητικών - θεωρούνται ως εκπρόθεσμα υποβληθέντα και δεν γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισμού της
σχετικής προσφοράς από την ανωτέρω διαδικασία διαγωνισμού.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα για να
εκπροσωπήσουν τους συμμετέχοντες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
18.1 Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, ελέγχονται - μονογράφονται τα δικαιολογητικά και μονογράφονται οι
φάκελοι και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών κάθε υποψηφίου.
18.2 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση
και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων των οποίων τα δικαιολογητικά είναι
πλήρη. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και
φυλάσσονται από την Επιτροπή.
Συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση έγκρισης
από την Αναθέτουσα Αρχή.
18.3 Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, για τους συμμετέχοντες των οποίων
οι τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, με
σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί των οικονομικών
προσφορών και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τη σχετική κατακυρωτική απόφαση.
α. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
β. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δύο (2)
εργάσιμων ημερών από το πέρας της αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των προσφορών
και τη διαβίβασή τους από την Επιτροπή στην Υπηρεσία και να ζητούν να μελετήσουν, επί τη παρουσία και
εποπτεία δύο υπαλλήλων του ΕΟΤ τις προσφορές που υποβλήθηκαν.
18.4 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του διαγωνισμού.
18.5 Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους τους
συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας.
18.6 Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Προκήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
18.7 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού και παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/2007 (δηλ. του άρθρου 9
της παρούσας προκήρυξης), την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση της Επιτροπής.
18.8 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται ΜΟΝΟ
όταν ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισμού είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με
τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
18.9 Η επιτροπή του διαγωνισμού όπως επίσης και η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν, πέραν
των ως άνω, συμπληρωματικά δικαιολογητικά καθώς και σχετικές διευκρινίσεις.
ΑΡΘΡΟ 19
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς γίνεται ως προς την συγκριτική τιμή της προσφοράς που προκύπτει
από τους πίνακες οικονομικών προσφορών ως εξής:
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
? Ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος τιμών για χώρες κατηγορίας Α, προκύπτει με συντελεστή βαρύτητας 60% επί
του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) τιμών για χώρες κατηγορίας Α, όπως αυτός προκύπτει από τα έντυπα των
οικονομικών προσφορών.
? Ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος τιμών για χώρες κατηγορίας Β, προκύπτει με συντελεστή βαρύτητας 30% επί
του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) τιμών για χώρες κατηγορίας Β, όπως αυτός προκύπτει από τα έντυπα των
οικονομικών προσφορών.
? Ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος τιμών για το Εσωτερικό, προκύπτει με συντελεστή βαρύτητας 10% επί του
Μέσου Όρου (Μ.Ο.) τιμών για το Εσωτερικό, όπως αυτός προκύπτει από τα έντυπα των οικονομικών
προσφορών.
Σημειώνεται ότι αν ο Μ.Ο. δεν έχει υπολογιστεί σωστά στα έντυπα οικονομικών προσφορών θα ληφθεί υπόψη ο
σωστός Μ.Ο. όπως προκύπτει από τις μεμονωμενες τιμές που δίνονται.
ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή
διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων
είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα.
Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην επιτροπή μέσα στο χρονικό διάστημα που αυτή
θα ορίσει, από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής, διαφορετικά η προσφορά θα
απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες, που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σε αυτόν και της νομιμότητας
της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.
118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07).
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στη Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ., και εξετάζονται από την αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, ως εξής κατά περίπτωση:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της
προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό αυτής
της προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
β) Κατά της συμμετοχής υποβάλλοντος προσφορά σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του
διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ε.Ο.Τ. και εκδίδονται οι
σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. και του Προέδρου του Ε.Ο.Τ. μετά τη γνωμοδότηση της εν λόγω επιτροπής. Η
ένσταση κατά της συμμετοχής υποβάλλοντος προσφορά στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον
ενιστάμενο σ΄ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
γ) Kατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα στο
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταχώριση των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που
τηρείται για τον σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ε.Ο.Τ. και οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. και του Προέδρου του Ε.Ο.Τ.
εκδίδονται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Προέδρου
του Ε.Ο.Τ.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν
γίνονται δεκτές.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων με φροντίδα τους.
Ο προσφέρων έχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που
προηγείται της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν. 2522/1997.
Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης σχετικά με τον διαγωνισμό της παρούσας, απαιτείται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, άρ. 15, παρ. 6 και του Ν.3377/2005, άρθρο 35, να προσκομιστεί
παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ΕΥΡΩ χιλίων (1.000), το ύψος του οποίου υπόκειται στα
οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις περί αναπροσαρμογής των ποσών των παραβόλων.
ΑΡΘΡ Ο 22
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22.1 Οι προσφορές απορρίπτονται στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στην
παρούσα διακήρυξη και ιδίως όταν:
? Διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι από αυτές λείπει ή είναι ανακριβές έστω και ένα από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
? Κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
? Παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, που χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι
όροι.
? Το ζητούμενο συνολικό τίμημα είναι μεγαλύτερο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
? Θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
? Δίνουν τιμή σε ξένο νόμισμα και όχι σε ΕΥΡΩ.
? Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν είναι σφραγισμένοι.
? Ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ζητούμενο.
? Από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με σχετική απόφαση της Διοίκησης του Ε.Ο.Τ. ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής. Ο Ε.Ο.Τ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο
διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος
22.2. Η επιστροφή των προσφορών που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας του
διαγωνισμού, στους διαγωνιζόμενους που τις υπέβαλαν, μαζί με την εγγυητική επιστολή και όλα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής γίνεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ, εφόσον οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
δηλώσουν, εγγράφως και ανεπιφύλακτα, ότι παραιτούνται της προσβολής των αποφάσεων της Επιτροπής του
διαγωνισμού και του ΕΟΤ με ένσταση ή άλλα ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Αν όμως ασκηθεί ένσταση ή
οποιοδήποτε ένδικο μέσο από κάποιον ενδιαφερόμενο, η επιστροφή των φακέλων σ’ αυτόν γίνεται μετά την
έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού υποβάλλει
αιτιολογημένη γνωμοδότηση για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, τον συγκριτικό πίνακα, τα πρακτικά και όλα
τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού στη Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ., η οποία θα τα προωθήσει
αρμοδίως προς έκδοση αποφάσεων από το Δ.Σ. και τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. για την κατακύρωση του
εν λόγω αποτελέσματος.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ., με αιτιολογημένη απόφασή του, προβαίνει στην κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική εκτελεστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα του
Ε.Ο.Τ., με την οποία επιπλέον θα συγκροτείται και επιτροπή Παραλαβής του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην έκθεση
της παρούσας.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από τον Ε.Ο.Τ. Στην ανακοίνωση της
κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασης.
ΑΡΘΡ Ο 24
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Ο Ε.Ο.Τ., μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
α) Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για
(i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το
αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό και (iii) εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.
β) Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, αν οι προσφορές που θα υποβληθούν, κριθούν από την Επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού άκυρες ή απαράδεκτες και η επανάληψη του διαγωνισμού κριθεί από το Δ.Σ. και τον Γενικό
Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ασύμφορη για τον Ε.Ο.Τ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83, παρ. 2, εδ. α’ του
Ν. 2362/1995.
Σ’ αυτή την περίπτωση οι όροι της παρούσας διακήρυξης επιτρέπεται να μεταβληθούν, μόνο για να καταστούν
πιο συμφέροντες για τον Ε.Ο.Τ.
γ) Να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αν, κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν υποβληθούν
προσφορές ή αυτές που θα υποβληθούν κριθούν ακατάλληλες, σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 3, εδ. α’ του Ν.
2362/1995.
Σ’ αυτή την περίπτωση θα κληθούν για διαπραγμάτευση όσοι θα έχουν υποβάλει προσφορές και η
διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί με βάση την παρούσα διακήρυξη.
Στις περιπτώσεις ματαίωσης του διαγωνισμού ή κήρυξής του ως άγονου, οι συμμετέχοντες σε αυτόν δεν θα
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡ Ο 25
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Ε.Ο.Τ. θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο, που θα διέπεται από τους όρους που
περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.
Υπόδειγμα της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσας και
διευκρινίζεται ρητά ότι οι όροι που περιέχονται σ’ αυτό αποτελούν και όρους της παρούσας διακήρυξης.
Πλέον των ως άνω όρων, καθώς και των όρων των επόμενων άρθρων, ο Ε.Ο.Τ. επιφυλάσσεται να περιλάβει στη
σύμβαση που θα υπογραφεί και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων του έναντι του
αναδόχου του έργου της παρούσας.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΑΡΘΡ Ο 26
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1. Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το διάστημα από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης έως τις 31 Δεκεμβρίου
2013.
2. Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα σύναψης σύμβασης προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς να
προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 και
ειδικότερα για τις περιπτώσεις ανάθεσης: α) για συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην
παρούσα και οι οποίες δύναται να καταστούν αναγκαίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα και β) για την ανάθεση, για ένα έτος, νέων
έργων ή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτά που θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης που θα προκύψει μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου που αποτελεί το αντικείμενο της
παρούσας προκήρυξης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (παρ. 4 εδάφ. (α) και (β) του
άρθρου 25 και άρθρο 72 του Π.Δ. 60/2007)
ΑΡΘΡΟ 27
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες, μετά δε το πέρας αυτών.
Η εκκαθάριση των λογαριασμών θα γίνεται με την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών δηλαδή των
αποδεικτικών εγγράφων για την γενόμενη φόρτωση και μεταφορά του υλικού (ως λόγου χάριν των σχετικών
φορτωτικών, τιμολογίων, ζυγολογίων, αποδείξεων καταβολής των ασφαλίστρων, αποδείξεων οπωσδήποτε
παράδοσης του υλικού, όπου θα φαίνεται η ακριβής ημερομηνία άφιξης στον τόπο προορισμού του και το
όνομα του παραλήπτη ως και γενικά κάθε νόμιμου δικαιολογητικού), η δε πληρωμή σύμφωνα με τους
κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση μεταξύ ζυγολογίου και φορτωτικής ισχύει το ζυγολόγιο.
Δε θα γίνει πληρωμή από τον Ε.Ο.Τ. χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΑΝΑΔΟΧΟ στην αρμόδια
Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., φορολογικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικού του Ι.Κ.Α., από το οποίο θα
προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από τον Ε.Ο.Τ. απευθείας
στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1239/82, άρθρο 2, κάθε οφειλόμενο ποσό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς
αυτό.
ΑΡΘΡΟ 28
ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου (ή των επιλεγέντων) και γενικά στην περίπτωση υπαίτιας
υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει
από αυτήν, υποχρεούται και βαρύνεται με τα έξοδα επανάληψης της διαδικασίας ενώ καταπίπτει ποινική ρήτρα
υπέρ του Ε.Ο.Τ. και σε βάρος του επιλεγέντος αναδόχου ύψους ισόποσου με το ύψος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής στον διαγωνισμό και καταπίπτει ταυτόχρονα υπέρ του Ε.Ο.Τ. και σε βάρος του επιλεγέντος
αναδόχου και η εγγύηση συμμετοχής για την είσπραξη της ποινικής ρήτρας, χωρίς να αποκλείεται στον Ε.Ο.Τ.
να αξιώσει επιπλέον θετική η αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση.
Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Ο.Τ. έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας του
διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο κατά σειρά μειοδότη.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον Ε.Ο.Τ. μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση
πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο Ε.Ο.Τ. διατηρεί το δικαίωμα της αζημίως γι΄ αυτόν
καταγγελίας της σύμβασης και αντικατάστασης του αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα δικαιούται να απαιτήσει κάθε
άλλη θετική και αποθετική ζημία από τον ανάδοχο.
Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Ε.Ο.Τ., και σε βάρος του αναδόχου,
λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του Ε.Ο.Τ. κατά του αναδόχου για την
αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί το έργο, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών, από τη
λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και την σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007), υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόμενες
κυρώσεις και συνέπειες.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΑΡΘΡ Ο 29
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της
σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται να κηρύξει με
απόφασή του τον ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον Ε.Ο.Τ. Στην περίπτωση αυτή, θα
επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και
θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ. από την παράβαση για την οποία
επιβλήθηκε η έκπτωση.
ΑΡΘΡ Ο 30
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την
ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ
των συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια
Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα
αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των
οποίων ο Ε.Ο.Τ. θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του
Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Υπόδειγμα 1
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή)
Αθήνα, ...........…………
ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ.
Τσόχα 7
ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8707052
Aξιότιμοι…
Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο:
«........................................................................................................................................................»,σας
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................
Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
Υπόδειγμα 2
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών)
Αθήνα,……………………….
ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ.
Τσόχα 7
ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8707052
Aξιότιμοι……
Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο:
«......................................................................................................................................................», σας
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.
Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το …………………………… (πλήρη στοιχεία του φορέα) και
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................
Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Υπόδειγμα 1
Εγγύηση συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αναστασίου Τσόχα 7
115 21 Αθήνα
Εγγύησή μας υπ’ αρ. …………………….. για ΕΥΡΩ ………………….
Σας δηλώνουμε, με την παρούσα, ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και υπέρ της εταιρείας ………………, με
έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και
της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή, σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών,
υπέρ της εταιρείας 1) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……………,
και υπέρ της εταιρείας 2) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………,
ατομικά υπέρ της κάθε μίας από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, προς τον
ΕΟΤ, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας}
για τη συμμετοχή της στη διαδικασία δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προς επιλογή αναδόχου του έργου
«……………………………………………………………………………………………………………...» με αριθμό πρωτοκόλλου της
διακήρυξης σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό …………………… ή τυχόν επανάληψή του, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ …………………………………………. (………… ?) σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διακήρυξη απορρέουσες υποχρεώσεις
της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρείς
(3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………. ή …………………………..
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της
παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για
την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης
Αριθμός σύμβασης:
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................…………
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................…………
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αναστασίου Τσόχα 7
115 21 Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΤ και της εταιρείας…….………………,
με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και
της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του ΕΟΤ και της
κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..….………., με έδρα……………..…, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……., και β)
……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………},
η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «……………………………………………
……………………………………………………………», συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό
όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό σας (ΕΟΤ) και υπέρ της
εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της
εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) ……………. ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α)
…………………… και β) ………………….}, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρείας (ή
ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στη σχετική σύμβαση,
καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………ή
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε)
(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας)
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της
παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για
την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της
σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήμερα, την ………………………….. έτους 2011, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Ε.Ο.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αναστασίου Tσόχα 7 (Αμπελόκηποι), Τ.Κ. 115 21, και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα του, κ. Γεώργιο Κολέτσο, σύμφωνα με τον Ν. 3878/2010 (Φ.Ε.Κ.
161/Α΄/20-9-2010) και την υπ’ αριθμ. 2626/16-02-2011 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ.
36/ΥΟΔΔ/18-02-2011, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 50/ΥΟΔΔ/01-03-2011), αφετέρου δε της εταιρείας με την
επωνυμία ……………………………….. που εδρεύει στη ………………………………………………………………………. και
εκπροσωπείται στην παρούσα από την /τον ……………………………………………., ……………………………. αυτής,
δυνάμει του Φ.Ε.Κ. ……………………………….., ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στο πλαίσιο των σκοπών του για την προβολή και διαφήμιση
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτοί προβλέπονται από την Τουριστική Νομοθεσία, καθώς και της
υλοποίησης των σκοπών αυτών, προσκάλεσε σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με την με Α.Π.
…………………………………… απόφασή του, την οποία συνόδευε αναλυτική διακήρυξη, για την επιλογή – με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή – αναδόχου της συσκευασίας και μεταφοράς διαφημιστικού υλικού του Ε.Ο.Τ.
αεροπορικώς σε εσωτερικό και εξωτερικό για τα έτη 2012 και 2013.
Το προκηρυχθέν έργο περιλαμβάνει: Συσκευασία και Μεταφορά διαφημιστικού υλικού του Ε.Ο.Τ.
αεροπορικώς σε εσωτερικό και εξωτερικό (Γραφεία ΕΟΤ, Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις, Εκδηλώσεις)
Το αποτέλεσμα του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ.
……………………………………….. απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία
……………………………………… σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. …………………………………….. αναλυτικής
διακήρυξης του Ε.Ο.Τ. και με βάση την προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.
Η εταιρεία, που στο εξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των
προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτά,
αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως διαφημιστικού
υλικού του Ε.Ο.Τ., στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση, στην
προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ και στη με Α.Π. …………………….διακήρυξη του διαγωνισμού, τα οποία αποτελούν
ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα της παρούσας.
Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραλαμβάνει τις αποστολές από την αποθήκη ΕΟΤ Διεύθυνση Αγ. Άννης 64, Ρέντη ή
οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας υποδειχθεί από τον ΕΟΤ και θα τις εκφορτώνει, παραδίδει και τοποθετεί στην
υποδεικνυόμενη, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Ε.Ο.Τ θέση μέσα στο χώρο της αποθήκης του κάθε
παραλήπτη (Γραφείο ΕΟΤ Εξωτερικού, Εσωτερικού, Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας, Γραφείο υποστήριξης
Τουρισμού και στον εκάστοτε εκθεσιακό χώρο κ.α.)
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ
(160.000,00 ?) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και εικότερα ογδόντα
χιλιάδων ευρώ (80.000,00 ?) μέχρι 31/12/2012 και ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 ?) μέχρι 31/12/2013.
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες, μετά δε το πέρας αυτών.
Η εκκαθάριση των λογαριασμών θα γίνεται με την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών δηλαδή των
αποδεικτικών εγγράφων για την γενόμενη φόρτωση και μεταφορά του υλικού (ως λόγου χάριν των σχετικών
φορτωτικών, τιμολογίων, ζυγολογίων, αποδείξεων καταβολής των ασφαλίστρων, αποδείξεων οπωσδήποτε
παράδοσης του υλικού, όπου θα φαίνεται η ακριβής ημερομηνία άφιξης στον τόπο προορισμού του και το
όνομα του παραλήπτη ως και γενικά κάθε νόμιμου δικαιολογητικού), η δε πληρωμή σύμφωνα με τους
κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση μεταξύ ζυγολογίου και φορτωτικής ισχύει το ζυγολόγιο.
Δε θα γίνει πληρωμή από τον Ε.Ο.Τ. χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΑΝΑΔΟΧΟ στην αρμόδια
Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., φορολογικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικού του Ι.Κ.Α., από το οποίο θα
προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από τον Ε.Ο.Τ. απευθείας
στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1239/82, άρθρο 2, κάθε οφειλόμενο ποσό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς
αυτό.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που θα στέλνεται κάθε φορά, μετράται από της ημέρας παραλαβής του υλικού
από την αποθήκη του Ε.Ο.Τ. ή από αλλού μέχρι της ημέρας παράδοσής του στον τελικό προορισμό.
Τόσο ο χρόνος παράδοσης όσο και η συμφωνούμενη τιμή για κάθε προορισμό αναγράφονται στο έντυπο
προσφοράς της Αναδόχου που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στον Ε.Ο.Τ. για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας
σύμβασης την υπ’ αρ. ……………….. εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………, ποσού ?
…………………………… (………….), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου και θα επιστραφεί στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία μετά την υποβολή, από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της κατασκευής και αποξήλωσης του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στις πιο
πάνω εκθέσεις και υπό τον όρο να μην υπάρχουν γενικά αξιώσεις του Ε.Ο.Τ. κατά της αναδόχου από την
εκτέλεση της παρούσας.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΤ σε βάρος του αναδόχου, ο ΕΟΤ δικαιούται να προβεί σε
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου,
και να απαιτήσει αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε είδους θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
5.1 Η ευθύνη παράδοσης του υλικού θα βαρύνει τη μεταφορική εταιρία, η οποία υποχρεούται να ασφαλίσει το
μεταφερόμενο υλικό με δική της δαπάνη για κάθε κίνδυνο και να παραδώσει στον ΕΟΤ το οικείο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
5.2 Η παράδοση του υλικού θα πραγματοποιείται πάντα μετά από συνεννόηση - τουλάχιστον 1-2 μέρες πριν
την άφιξή του - με τον κάθε αποδέκτη (Γραφείο ΕΟΤ εξωτερικού ή εσωτερικού κ.α.)
5.3 Έξοδα εκτελωνισμού, μεταφορτώσεων ή αποθηκεύσεων του διαφημιστικού υλικού του ΕΟΤ (π.χ. λόγω
μη έγκαιρης παράδοσης των απαραιτήτων εγγράφων – δικαιολογητικών) όπως και κάθε είδους άλλα έξοδα
μεταφοράς, έστω και αν δεν προβλέπονται, δεν θα επιβαρύνουν τον ΕΟΤ αλλά τη μεταφορική εταιρία.
5.4 Η φόρτωση και η εκφόρτωση του υλικού θα πραγματοποιούνται πάντοτε από εργατικό προσωπικό του
αναδόχου, τούτο δε θα τοποθετείται στην υποδεικνυόμενη, από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΟΤ, θέση μέσα
στο χώρο της αποθήκης του κάθε παραλήπτη.
5.5 Τα ξυλοκιβώτια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές πρέπει να είναι κατασκευασμένα με ξυλεία
συνηθισμένου πάχους, που πάντως θα παρέχει ασφάλεια για τη μεταφορά του υλικού και να έχουν επένδυση
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
εσωτερικά με πισσόχαρτο ώστε να αποφεύγεται η φθορά του υλικού, ως επίσης να χρησιμοποιείται για μεν τα
χαρτοκιβώτια πλαστικό τσέρκι, για δε τα ξυλοκιβώτια μεταλλικό τσέρκι.
5.6 Η συσκευασία και ζύγιση του υλικού προς αποστολή θα γίνεται στις αποθήκες του ΕΟΤ παρουσία του
Προϊσταμένου της αποθήκης ή του αναπληρωτού του.
5.7 Τα στοιχεία ζύγισης ως και ο αριθμός των κιβωτίων θα αναγράφονται σε ειδικό αριθμημένο έντυπο που θα
προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αποθήκης ή τον αναπληρωτή του.
5.8 Η φόρτωση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε (5) πέντε ημέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου εκ
μέρους του υπευθύνου του ΕΟΤ και την παραλαβή των ανωτέρω στοιχείων. Κατά την φόρτωση του υλικού στα
διάφορα μέσα μεταφοράς πρέπει να παρίσταται αντιπρόσωπος του Αναδόχου, ο οποίος να μεριμνά για την
ασφαλή φόρτωση- εκφόρτωση του υλικού.
5.9 Η μεταφορά του διαφημιστικού υλικού θα πρέπει να πραγματοποιείται στο χρόνο που έχει δηλωθεί στην
προσφορά και είναι δεσμευτικός για τον ανάδοχο. Ο ανωτέρω χρόνος υπολογίζεται από την ημερομηνία
παραλαβής του υλικού.
5.10 Ρητά ορίζεται ότι η ακριβόχρονη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, βάσει του χρόνου
που ορίζεται στη προσφορά του και την υπογραφόμενη σύμβαση, είναι ουσιώδες για τον ΕΟΤ, όπως άλλωστε
και η πιστή εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων τούτου έναντι του Οργανισμού.
5.11 Η ευθύνη της Αναδόχου, δεν εξαντλείται με την φόρτωση του υλικού, αλλά ευθύνεται αυτή, για όλη την
διάρκεια της μεταφοράς του υλικού και μέχρι παραδόσεως αυτού στον παραλήπτη (υποχρεωμένη να ασφαλίσει
το μεταφερόμενο υλικό με δική της δαπάνη κατά παντός κινδύνου).
5.12 Η έγκαιρος και κανονική παράδοση του υλικού, αποτελούν βασικούς όρους της παρούσης. Η Ανάδοχος
οφείλει την ημέρα που φορτώθηκε το υλικό, χωρίς άλλη όχληση, να παραδώσει στον Ε.Ο.Τ., αντίγραφο της
φορτωτικής. Επίσης οφείλει, συγχρόνως με την γνωστοποίηση στον αντιπρόσωπό της, τής αποστολής και της
ακριβούς ημερομηνίας αφίξεως του υλικού στον τόπο προορισμού και πάντως τουλάχιστον μια ημέρα προ της
αφίξεως του υλικού στον τόπο προορισμού του, να γνωστοποιεί τούτο και στον τελικό παραλήπτη του υλικού
προκειμένου αυτός να μπορεί αμέσως να έλθει σε επαφή με τον αντιπρόσωπο της Αναδόχου και προετοιμάσει
τα απαραίτητα για τον εκτελωνισμό έγγραφα.
5.13 Για οποιεσδήποτε επιπλέον δαπάνες που θα προκύψουν από την καθυστέρηση εκτελωνισμού, είναι
υπόχρεος η Ανάδοχος, εάν δεν αποδεικνύεται με σαφήνεια η έγκαιρη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, γνωστοποίηση,
στον τελικό παραλήπτη, της ακριβούς ημερομηνίας άφιξης του υλικού.
5.14 Η Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες της να προβαίνει δια του αντιπροσώπου της στον εκτελωνισμό και
την παράδοση του υλικού μέσα στην αποθήκη του παραλήπτη που της έχει υποδείξει ο ΕΟΤ.
5.15 Σε περίπτωση όμως που ο αντιπρόσωπος της Αναδόχου ή και η ίδια υποχρεώσουν δια οποιονδήποτε λόγο,
τον παραλήπτη του υλικού, να βρει αυτός με δαπάνες του το εργατικό προσωπικό και να προβεί στην
εκφόρτωση του υλικού, τούτο αποτελεί παράβαση των εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεων της
Αναδόχου, κάθε δε σχετική δαπάνη ή αμοιβή για τις ενέργειες αυτές, θα βαρύνει την Ανάδοχο, υποχρεούμενη
να καταβάλει αμέσως το σχετικό ποσό, στον παραλήπτη.
5.16 Παραλλήλως είναι υπεύθυνη η Ανάδοχος, έναντι του Ε.Ο.Τ., για κάθε ανωμαλία στην διεκπεραίωση του
υλικού ή δυσφήμιση του Οργανισμού εκ των ανωτέρω ενεργειών της, υποκείμενη για αυτές, στις κυρώσεις του
άρθρου 6.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
6.1 Η εκ μέρους της Αναδόχου μη εκπλήρωση, ή μη προσήκουσα εκπλήρωση έστω και εν μέρει, είτε εφάπαξ,
είτε διαδοχικώς οιασδήποτε των εκ της παρούσης Σύμβασης και της Διακήρυξης απορρεουσών
υποχρεώσεών της σε κάθε περίπτωση, συνεπάγεται πέραν των άλλων συνεπειών σε βάρος της Αναδόχου
και ποινική ρήτρα ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (1.500,00) ? για κάθε παράβαση ως προς την
παραλαβή ή μεταφορά ή παράδοση του υλικού, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Ε.Ο.Τ..
6.2 Η παραπάνω υποχρέωση ποινικής ρήτρας την οποία ο ανάδοχος αποδέχεται και συνομολογεί δεν αποκλείει
την αποζημίωση του Ε.Ο.Τ. για οποιαδήποτε ζημιά του από τις ως άνω παραβάσεις.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
6.3 Η επιβολή της ποινικής ρήτρας επέρχεται με απόφαση του Ε.Ο.Τ. που κοινοποιείται στον ανάδοχο, το ποσό
δε αυτής σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να το καταβάλει, θα εισπράττεται δια καταπτώσεως της
εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
αλλιώς κατά τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.
6.4 Πέραν της ανωτέρω ποινής ρητώς συνομολογείται ότι ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει την
σύμβαση και να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζημίωση για την ζημιά που υφίσταται από την λύση της
συμβάσεως.
6.5 Σε κάθε περίπτωση ο Ε.Ο.Τ. διατηρεί το δικαίωμά του να μην επιβάλει τις ανωτέρω κυρώσεις αλλά να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο της σύμβασης ιδίως σε περίπτωση σοβαρής καθυστέρησης εκ μέρους του
αναδόχου, οπότε θα επέρχονται σε βάρος του οι παρακάτω αναφερόμενες συνέπειες.
6.6 Πέρα από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα και από τις κείμενες διατάξεις, ο ΕΟΤ
δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, σε περίπτωση που ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στο
αρμόδιο δικαστήριο περί συνδιαλλαγής με τους πιστωτές του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και
επόμενα του πτωχευτικού κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Δυνατότητα αναθεώρησης των τιμών βάσει της παρούσας συμβάσεως θα υπάρχει μόνο σε περίπτωση
ουσιαστικής αλλαγής των διεθνών ναύλων, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται.
Ως απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών θα νοείται για τις ανάγκες της παρούσας, μόνο ότι επηρεάζει ή συντελεί
στην αλλαγή των διεθνών ναύλων.
Κάθε άλλη περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών (άρθρο 388 Α.Κ.) πλην της προαναφερόμενης, δεν
θα γεννά για τον ανάδοχο δικαίωμα για την αναθεώρηση των συμβατικά συνομολογούμενων τιμών.
Ρητώς πάντως ορίζεται ότι οποιαδήποτε τυχόν ανατίμηση ή υποτίμηση του ΕΥΡΩ έναντι των ξένων νομισμάτων
δεν θα επιδρά στις τιμές με τις οποίες έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού οι οποίες και θα παραμείνουν
αμετάβλητες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, του αναδόχου παραιτουμένου της εφαρμογής των άρθρων
200,288 και 388 του Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα παράτασης της αρχικής σύμβασης, με μονομερή πράξη, έως
εξαντλήσεως του χρηματικού ορίου των 160.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και πάντως όχι πέραν της
31.12.14, για υπηρεσίες ίδιες με αυτές της αρχικής σύμβασης, των οποίων η παροχή γίνεται με τους ίδιους
ακριβώς όρους όπως και η αρχική –συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, χωρίς δυνατότητα προσαυξήσεων.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση όσο και την ερμηνεία της παρούσας εφαρμόζονται οι όροι της υπ’
αριθ. ……………………… διακήρυξης σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό του Ε.Ο.Τ., οι κατακυρωτικές και λοιπές
αποφάσεις του Ε.Ο.Τ., ως αναθέτουσας αρχής, οι όροι της παρούσας σύμβασης ως και η προσφορά του
αναδόχου και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ, Π.Δ.
118/2007), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά ή διένεξη που πιθανόν να
προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε αξίωση ή απαίτηση των συμβαλλομένων
εκατέρωθεν, θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, τα οποία οι
συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση
των πιο πάνω αναφερομένων διαφορών και ενώπιον των οποίων ο Ε.Ο.Τ. θα ενάγει ή ενάγεται ως διάδικος,
εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ
Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο στην Αθήνα τον/την ………………………………………………, στον/ην οποίο/α θα
γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να
γνωστοποιεί στον ΕΟΤ οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου.
ΑΡΘΡΟ 11
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν
αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού, στην
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης του ΕΟΤ, καθώς και η
προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή.
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3)
όμοια πρωτότυπα από τα οποία ο δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε ένα και τα οποία υπογράφονται όπως
ακολουθεί.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΜΗΜΑ Ε1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΕΟΤ: www.visitgreece.gr
Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και ΝΕΑ
ΖΗΛΑΝΔΙΑ
37 - 49 PITT STREET, SYDΝEY, NSW 2000
AUSTRALIA
ΑΥΣΤΡΙΑ OPERNRING 8 A-1010 WIEN
ΒΕΛΓΙΟ 10, RUE DES PETITS CARMES, 1000 BRUXELLES
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ SHIPCHENSKI PROHOD 9
SOFIA 1111, BULGARIA
ΓΑΛΛΙΑ 3 AVE. DE L' OPERA, 75001 PARIS
ΑΠΟΘΗΚΗ: DLR SERVICES Z.A.C. LES GATINES
21, AVENUE DU GARIGLIANO FR-91600 SAVIGNY -SUR -ORGE
ΓΕΡΜΑΝΙΑ NEUE MAINZERSTR. 22, 60311 FRANKFURT AM MAIN
ΑΠΟΘΗΚΗ: VILBELER LANDSTR. 79-85
D-60311 FRANKFURT
ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
305 East 47th Street New York, NY 10017
ΙΑΠΩΝΙΑ Yotsuya Sanshin Bldg.7 th Floor
1-8-3 Yotsuya, Shinjuku, Tokyo
106-0004 JAPAN
ΙΣΠΑΝΙΑ C/QUINTANA, 2-2a D y E, 28008 MADRID
ΙΣΡΑΗΛ 5 SHALOM ALEICHEM ST. P.O. BOX 26260 TEL AVIV 61262
ΙΤΑΛΙΑ via LUPETTA 3, 20123 MILANO
ΑΠΟΘΗΚΗ: VITRANS SRL
VIA ROVERETO 5
20059 – VIMERCATE
MONZA - BRIANZA
ΚΙΝΑ Room 1709,
No.6 Gongti Bei Road Zhongyu Plaza,
Chaoyang District,
Beijing, 100027
ΚΥΠΡΟΣ Αρχ. Μακαρίου 82Α, 1097 Λευκωσία
P.O Box 26060, 1666
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ &
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
4 CONDUIT STREET, LONDON, W1S 2DJ, UK
Αποθήκη: THE MAIL BOX COMPANY UNIT 3, HOLLIS ROAD GRANTHAM
LINCS NG31 7QH
ΟΛΛΑΝΔΙΑ KERKSTAAT 61, 1017 GC AMSTERDAM
ΡΟΥΜΑΝΙΑ B-DUL LIBERTATII NR 18, BL 104, SC2, ET2, AP18, SECTOR 5, CP 050706,
Bucurest, Romania
ΡΩΣΙΑ 121 069 Moscow,
ul. Spiridonovka, 14, 123001 Russia
ΣΟΥΗΔΙΑ BirgerJarlsgatan 34, (3rd floor), 11 429 STOCKHOLM - SWEDEN
Postal Adress Box 3377, 103 67 Stockholm
ΑΠΟΘΗΚΗ: LAGERHOTOLLET ATT. MR. PER WILLIAM KONSUMENTV?GEN 8A
125 30 ?LVSJ?
ΤΣΕΧΙΑ Helénska 2,
12000 Praha 2, CZ
ΤΜΗΜΑ Ε2
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΕΛΓΙΟ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
POTIEZ DEMAIN
CREST sa
Chaussee de Mons 602 ή Bergensesteenweg 602
1070 BRUXELLES BELGIQUE
ΚΑΝΑΔΑ (ΤΟΡΟΝΤΟ)
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION
1500 DON MILLS ROAD
SUITE 102, TORONTO, ONTARIO M3B 3K4
ΔΑΝΙΑ
MELDAHLSGADE 4
1613 KOBENHAVN
ΓΑΛΛΙΑ
DLR SERVICES
Z.A.C. LES GATINES
21, AVENUE DU GARIGLIANO
FR-91600 SAVIGNY -SUR -ORGE
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ)
VILBELERLANDSTRASSE 85
60835 FRANKFURT / BERGEN- ENKHEIM
DEUTSCHLAND
ΙΤΑΛΙΑ (ΜΙΛΑΝΟ)
VITRANS
VIA ROVERETO 5
20059 VIMERCATE
MONZA - BRIANZA
ΙΑΠΩΝΙΑ
KEEPEX CO LTD
384FUKADAI SHIMOFUDA
SANBUCHO KUJUKURI 289-1217 JAPAN (T.W.I.)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
TWI SCHOTERHOE K2
244 1 LD NIEUWVEEN
ΑΓΓΛΙΑ
THE MAIL BOX COMPANY
UNIT 3, HOLLIS ROAD
GRANTHAM NG31 7QH
ΑΜΕΡΙΚΗ (Ν. ΥΟΡΚΗ)
AMANA EXPRESS INTERNATIONAL
147 - 04 176TH STREET
JAMAICA NY 11434
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
MILLERS SELF STORAGE
3 FREDERICK STREET
ARTAMON NSW 2064
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΟ
LOEWENSTRASSE 25 CH
CH 8001 – ZURICH/ SCHWEIZ
ΑΥΣΤΡΙΑ (ΒΙΕΝΝΗ)
GRIECHISCHE ZENTRAL FUER
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
FREMDENVERKEHR
10105 WIEN OPERNRING 8
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΒΕΡΟΛΙΝΟ)
INFORMATION OFFICE
WITTENBERGPLATZ 3 A
107 89 BERLIN 30
ΙΣΡΑΗΛ
GREEK NATIONAL TOURISM
ORGANIZATION
5 SHALOM ALEICHEM ST
P.O. BOX 26260
TEL AVIV 61262 - ISRAEL
ΡΩΣΙΑ
GREEK NATIONAL TOURISM
ORGANIZATION
u.l. SPIRIDONOVKA 14
123001 MOSCOW
RUSSIA
ΙΣΠΑΝΙΑ
DITUR Logistica de viajes
c/ Aeronauticas, 7
28923 ALCORCON
MADRID- ESPANA
ΣΟΥΗΔΙΑ
LAGERHOTELLET I STOCKHOLM AB
(AVD. GREKISKA TURISTBYR?N)
KONSUMENTV?GEN 8 A
12530 ?LVSJ?
ΤΣΕΧΙΑ
GREEK NATIONAL TOURIST ORGANIZATION
POD OFECHOVKOU 19
162 00 PRAΗΑ 6
CZECH REPUBLIC.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΤΜΗΜΑ Ε3
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΕΟΤ: www.visitgreece.gr
Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 26, 26221, ΠΑΤΡΑ
Π.Υ.Τ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 14, 35100 ΛΑΜΙΑ
Π.Υ.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 87, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 6, 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ,
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, 23200 ΓΥΘΕΙΟ
Π.Υ.Τ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΖΕΗΜΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 6, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 107, 83100 , ΣΑΜΟΣ
Π.Υ.Τ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΓΟΥ, 85100
ΡΟΔΟΣ
Π.Υ.Τ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 11, 84100 ΣΥΡΟΣ
Π.Υ.Τ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ε΄ 16, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΙΑΡΗ 40, ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ, 73100 ΧΑΝΙΑ
Π.Υ.Τ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν. ΠΑΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥ 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2, 65302 ΚΑΒΑΛΑ
Π.Υ.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 136 (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ Χ.Α.Ν.Θ.), 54621,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π., 50100, ΚΟΖΑΝΗ
Π.Υ.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ 39, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ, 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Π.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 38334, ΒΟΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 58, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Π.Υ.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, Τ.Θ. 467, 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ, 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, 47100, ΑΡΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΦΗΡΑ, 84700, ΘΗΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΛΟΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ , 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΙΞΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , 55103,
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΘΑΚΗΣ ΈΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 4, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΩ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ 2 & Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ, 85300 ΚΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ, 84600 ΜΥΚΟΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ , 84400 ΠΑΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 18, 82100 ΧΙΟΣ
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΤΜΗΜΑ Ε4
ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ENTYΠΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1)
Χρόνος παράδοσης του διαφημιστικού υλικού του Ε.Ο.Τ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κατηγορίας Α
της Εταιρείας …………………………………………………………(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 2
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΛΟΝΔΙΝΟ 2
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΜΠΕΡΝΜΟΥΘ 2
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΜΠΕΛΦΑΣΤ 2
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΓΛΑΣΚΩΒΗ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΕΙΨΙΑ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΛΩΝΙΑ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΟΝΑΧΟ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΒΟΝΝΗ 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 2
Η.Π.Α-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3
Η.Π.Α-ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ 3
Η.Π.Α-ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 3
Η.Π.Α-ΒΟΣΤΩΝΗ 3
Η.Π.Α-ΜΑΙΑΜΙ 3
Η.Π.Α-ΣΙΚΑΓΟ 3
Η.Π.Α-ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟ 3
Η.Π.Α-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3
Η.Π.Α- ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ –ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 3
Η.Π.Α- ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΙΤΥ – ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ 3
Η.Π.Α- ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ 3
Η.Π.Α- ΟΡΛΑΝΤΟ - ΦΛΟΡΙΝΤΑ 3
Η.Π.Α- ΤΕΞΑΣ 3
Η.Π.Α- ΝΕΒΑΔΑ 3
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ 2
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΒΑΛΕΝΣΙΑ 2
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 2
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2
ΙΣΠΑΝΙΑ- ΒΙΓΟ 2
ΙΣΠΑΝΙΑ- ΒΑΓΙΑΔΟΓΙΔ 2
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΑ-ΠΕΚΙΝΟ 5
ΚΙΝΑ-ΣΑΓΚΑΗ 5
ΚΙΝΑ-ΚΟΥΝΜΙΓΚ 5
ΚΙΝΑ- ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ 5
ΡΩΣΙΑ-ΜΟΣΧΑ 5
ΡΩΣΙΑ-ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 5
ΡΩΣΙΑ- ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 5
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ENTYΠΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2)
Χρόνος παράδοσης του διαφημιστικού υλικού του Ε.Ο.Τ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κατηγορίας Β
της Εταιρείας …………………………………………………………(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΓΑΛΛΙΑ-ΠΑΡΙΣΙ 3
ΓΑΛΛΙΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ 3
ΓΑΛΛΙΑ-ΝΤΟΒΙΛ 3
ΓΑΛΛΙΑ-ΛΙΛ 3
ΓΑΛΛΙΑ-ΝΑΝΤ 3
ΓΑΛΛΙΑ-ΛΥΩΝ 3
ΓΑΛΛΙΑ-ΚΑΝΝΕΣ 3
ΓΑΛΛΙΑ – ΡΕΝ 3
ΓΑΛΛΙΑ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3
ΓΑΛΛΙΑ- ΜΠΟΡΝΤΩ 3
ΓΑΛΛΙΑ – ΤΟΥΛΟΥΛΗ 3
ΓΑΛΛΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ 3
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ 3
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΠΟΖΝΑΝ 3
ΠΟΛΩΝΙΑ- ΓΚΑΝΤΑΝΣΚ 3
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΧΑΓΗ 3
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΟΣΛΟ 3
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΖΥΡΙΧΗ 3
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΜΟΝΤΡΕ 3
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΛΩΖΑΝΗ 3
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΕΡΝΗ 3
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΓΕΝΕΥΗ 3
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΣΑΙΝΤ ΓΚΑΛΕΝ 3
ΕΛΒΕΤΙΑ- ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΗ 3
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΛΙΝΖ 3
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 3
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΚΡΑΤΣ 3
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 3
ΒΕΛΓΙΟ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 3
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΜΒΕΡΣΑ 3
ΒΕΛΓΙΟ-ΛΙΕΓΗ 3
ΒΕΛΓΙΟ- ΓΑΝΔΗ 3
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΙΣΡΑΗΛ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3
ΛΕΤΟΝΙΑ-ΡΙΓΑ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΡΩΜΗ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΜΙΛΑΝΟ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΝΑΠΟΛΗ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΒΕΡΟΝΑ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΤΟΡΙΝΟ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΠΑΔΟΒΑ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΓΕΝΟΒΑ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΡΙΜΙΝΙ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΚΟΜΑΚΙΟ 3
ΙΤΑΛΙΑ-ΘΕΡΜΕ 3
ΕΣΘΟΝΙΑ-ΤΑΛΛΙΝ 3
ΔΑΝΙΑ-ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ 3
ΔΑΝΙΑ-ΧΕΡΝΙΝΓΚ 3
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΒΙΛΝΙΟΥΣ 3
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 3
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΓΚΑΙΤΕΜΠΟΡΓΚ 3
ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΚΙΕΒΟ 6
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ-ΑΛΜΑΤΥ 6
ΚΟΡΕΑ-ΣΕΟΥΛ 6
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΣΙΔΝΕΥ 6
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΚΑΜΠΕΡΑ 6
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 6
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΒΡΙΣΒΑΝΗ 6
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΤΟΚΥΟ 5
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 5
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ 4
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΟΤΤΑΒΑ 4
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΟΝΤΡΕΑΛ 4
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 3
ΦΙΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ 3
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
3
ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΔΟΥΒΛΙΝΟ 3
ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΜΠΕΛΦΑΣΤ 3
ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 3
ΤΣΕΧΙΑ-ΠΡΑΓΑ 3
ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 3
ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 3
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ –
ΝΤΟΥΜΠΑΙ
4
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ-
ΜΑΝΑΜΑ
4
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ-
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
4
ΚΥΠΡΟΣ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3
ΚΥΠΡΟΣ-ΛΕΜΕΣΟΣ 3
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΚΑΙΡΟ 4
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΑΙΡΕΣ 6
ΧΙΛΗ-ΣΑΝΤΙΑΓΟ 6
ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 3
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ 3
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 3
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΑΓΚΥΡΑ 3
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ 3
ΜΕΞΙΚΟ-ΜΕΞΙΚΟ 5
ΛΙΒΑΝΟΣ-ΒΗΡΥΤΟΣ 4
ΙΝΔΙΑ-ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ 5
ΦΙΛΛΙΠΙΝΕΣ-ΜΑΜΠΑ 5
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΚΓΚ
5
ΤΑΫΛΑΝΔΗ - ΜΠΑΝΚΟΓΚ 5
ΣΥΡΙΑ- ΔΑΜΑΣΚΟΣ 5
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ENTYΠΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3)
Χρόνος παράδοσης του διαφημιστικού υλικού του Ε.Ο.Τ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
της Εταιρείας …………………………………………………………(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2
ΛΕΥΚΑΔΑ 2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2
ΠΑΡΟΣ 2
ΧΙΟΣ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2
ΧΑΝΙΑ 2
ΡΟΔΟΣ 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2
ΚΩΣ 2
ΜΥΚΟΝΟΣ 2
ΣΑΜΟΣ 2
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2
ΣΥΡΟΣ 2
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΤΜΗΜΑ Ε5
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
E N T Y Π Ο Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (1)
Για την κατά κιλό μεταφορά ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ του διαφημιστικού υλικού * του Ε.Ο.Τ.
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κατηγορίας Α
της Εταιρείας …………………………………………………………(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ (?)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΛΟΝΔΙΝΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΜΠΕΡΝΜΟΥΘ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΜΠΕΛΦΑΣΤ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΓΛΑΣΚΩΒΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΕΙΨΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΛΩΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΟΝΑΧΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΒΟΝΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ
Η.Π.Α-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Η.Π.Α-ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
Η.Π.Α-ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Η.Π.Α-ΒΟΣΤΩΝΗ
Η.Π.Α-ΜΑΙΑΜΙ
Η.Π.Α-ΣΙΚΑΓΟ
Η.Π.Α-ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟ
Η.Π.Α-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Η.Π.Α- ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ –ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Η.Π.Α- ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΙΤΥ – ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
Η.Π.Α- ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ
Η.Π.Α- ΟΡΛΑΝΤΟ - ΦΛΟΡΙΝΤΑ
Η.Π.Α- ΤΕΞΑΣ
Η.Π.Α- ΝΕΒΑΔΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΒΑΛΕΝΣΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΜΠΙΛΜΠΑΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ- ΒΙΓΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ- ΒΑΓΙΑΔΟΓΙΔ
ΚΙΝΑ-ΠΕΚΙΝΟ
ΚΙΝΑ-ΣΑΓΚΑΗ
ΚΙΝΑ-ΚΟΥΝΜΙΓΚ
ΚΙΝΑ- ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ
ΡΩΣΙΑ-ΜΟΣΧΑ
ΡΩΣΙΑ-ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΡΩΣΙΑ- ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
*Δεν συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά τα τελωνειακά έξοδα για όσες χώρες ισχύουν αυτά και
εφόσον δεν μεσολαβεί η Ελληνική Πρεσβεία.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
E N T Y Π Ο Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (2)
Για την κατά κιλό μεταφορά ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ του διαφημιστικού υλικού * του Ε.Ο.Τ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κατηγορίας Β
της Εταιρείας …………………………………………………………(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ (?)
ΓΑΛΛΙΑ-ΠΑΡΙΣΙ
ΓΑΛΛΙΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ-ΝΤΟΒΙΛ
ΓΑΛΛΙΑ-ΛΙΛ
ΓΑΛΛΙΑ-ΝΑΝΤ
ΓΑΛΛΙΑ-ΛΥΩΝ
ΓΑΛΛΙΑ-ΚΑΝΝΕΣ
ΓΑΛΛΙΑ – ΡΕΝ
ΓΑΛΛΙΑ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ΓΑΛΛΙΑ- ΜΠΟΡΝΤΩ
ΓΑΛΛΙΑ – ΤΟΥΛΟΥΛΗ
ΓΑΛΛΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΠΟΖΝΑΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ- ΓΚΑΝΤΑΝΣΚ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΧΑΓΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΟΣΛΟ
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΖΥΡΙΧΗ
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΜΟΝΤΡΕ
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΛΩΖΑΝΗ
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΕΡΝΗ
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΓΕΝΕΥΗ
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΣΑΙΝΤ ΓΚΑΛΕΝ
ΕΛΒΕΤΙΑ- ΛΟΥΓΚΑΝΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΗ
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΛΙΝΖ
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΚΡΑΤΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
ΒΕΛΓΙΟ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΜΒΕΡΣΑ
ΒΕΛΓΙΟ-ΛΙΕΓΗ
ΒΕΛΓΙΟ- ΓΑΝΔΗ
ΙΣΡΑΗΛ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ
ΛΕΤΟΝΙΑ-ΡΙΓΑ
ΙΤΑΛΙΑ-ΡΩΜΗ
ΙΤΑΛΙΑ-ΜΙΛΑΝΟ
ΙΤΑΛΙΑ-ΝΑΠΟΛΗ
ΙΤΑΛΙΑ-ΒΕΡΟΝΑ
ΙΤΑΛΙΑ-ΤΟΡΙΝΟ
ΙΤΑΛΙΑ-ΠΑΔΟΒΑ
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ (?)
ΙΤΑΛΙΑ-ΓΕΝΟΒΑ
ΙΤΑΛΙΑ-ΡΙΜΙΝΙ
ΙΤΑΛΙΑ-ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
ΙΤΑΛΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ-ΚΟΜΑΚΙΟ
ΙΤΑΛΙΑ-ΘΕΡΜΕ
ΕΣΘΟΝΙΑ-ΤΑΛΛΙΝ
ΔΑΝΙΑ-ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ
ΔΑΝΙΑ-ΧΕΡΝΙΝΓΚ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΒΙΛΝΙΟΥΣ
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΓΚΑΙΤΕΜΠΟΡΓΚ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΚΙΕΒΟ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ-ΑΛΜΑΤΥ
ΚΟΡΕΑ-ΣΕΟΥΛ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΣΙΔΝΕΥ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΚΑΜΠΕΡΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΒΡΙΣΒΑΝΗ
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΤΟΚΥΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΟΤ ΤΑΒΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΟΝΤΡΕΑΛ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
ΦΙΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΔΟΥΒΛΙΝΟ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΜΠΕΛΦΑΣΤ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΤΣΕΧΙΑ-ΠΡΑΓΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ-ΜΑΝΑΜΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ-ΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΚΥΠΡΟΣ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ-ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΚΑΙΡΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΑΙΡΕΣ
ΧΙΛΗ-ΣΑΝΤΙΑΓΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΑΓΚΥΡΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ
ΜΕΞΙΚΟ-ΜΕΞΙΚΟ
ΛΙΒΑΝΟΣ-ΒΗΡΥΤΟΣ
ΙΝΔΙΑ-ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ
ΦΙΛΛΙΠΙΝΕΣ-ΜΑΜΠΑ
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΚΓΚ
ΤΑΫΛΑΝΔΗ - ΜΠΑΝΚΟΓΚ
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ (?)
ΣΥΡΙΑ- ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
*Δεν συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά τα τελωνειακά έξοδα για όσες χώρες ισχύουν αυτά και
εφόσον δεν μεσολαβεί η Ελληνική Πρεσβεία.
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1
E N T Y Π Ο Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (3)
Για την κατά κιλό μεταφορά ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ του διαφημιστικού υλικού * του Ε.Ο.Τ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
της Εταιρείας …………………………………………………………(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ (?)
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΟΣ
ΧΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ
ΡΟΔΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΚΩΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΔΑ: Β44Ξ469ΗΙΖ-ΔΔ1

  πάνω