Όροι Χρήσης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αίτηση προσφοράς: η ηλεκτρονική φόρμα στον Ιστότοπο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π.Ε., όπου ο υποψήφιος Συνδρομητής συμπληρώνει τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να λάβει από την Εταιρία την Παραγγελία Συνδρομής και να πληροφορηθεί το κόστος της συνδρομής, ανάλογα με τις υπηρεσίες και το προφίλ χρήσης (περιοχή) που επιθυμεί.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία: η επικοινωνία των (Υποψήφιων) Συνδρομητών με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π.Ε., η οποία γίνεται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στις δηλωθείσες διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ιστότοπος: ο διαδικτυακός τόπος (website) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. που είναι προσπελάσιμος μέσω του ονόματος χώρου «www.promitheies.gr», συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοσελίδων αυτού.

Παραγγελία Συνδρομής: το έντυπο, το οποίο ο υποψήφιος Συνδρομητής συμπληρώνει, υπογράφει και αποστέλλει μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή μέσω κοινού ταχυδρομείου προς την ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π.Ε.. Το έγγραφο αυτό περιέχει τα στοιχεία του Συνδρομητή και τους ειδικότερους όρους σχετικά με τις Υπηρεσίες (προϊόντα, προφίλ κτλ).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. (για συντομία Εταιρία): η Εταιρία με την επωνυμία «TENDER SERVICE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης επί της οδού Αγ. Δημητρίου 27, με ΑΦΜ 998156630 και αριθμό ΓΕΜΗ 043430606000. Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2310766383. Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: info@promitheies.gr.

Σύμβαση: αποτελεί η συμφωνία μεταξύ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. και του Συνδρομητή, η οποία διέπεται από την Παραγγελία Συνδρομής και ρυθμίζεται από τους παρόντες ειδικούς όρους χρήσης ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Συνδρομητής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην Παραγγελία Συνδρομής και στο οποίο παρέχεται το δικαίωμα να κάνει χρήση των Υπηρεσιών της ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. αποκλειστικά στο πλαίσιο της δικής του εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει απαραίτητα να είναι ενήλικα. Ανήλικο πρόσωπο μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών μόνο με τη συνδρομή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού.

Συνδρομητικό έτος: το χρονικό διάστημα 12 μηνών με αφετηρία το χρόνο (ημέρα/μήνα) ενεργοποίησης/ανανέωσης της Σύμβασης.

Υπηρεσίες: η συνδρομητική πρόσβαση σε μια ευρεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων και αναφορών με αντικείμενο διαγωνισμούς, προκηρύξεις και προμήθειες και τα λοιπά σχετικά έγγραφα από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. έχει δημιουργήσει και παρέχει στους Συνδρομητές της μέσω του Ιστοτόπου της Υπηρεσίες πρόσβασης σε μια ευρεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων με αντικείμενο διαγωνισμούς, προκηρύξεις και προμήθειες και τα λοιπά σχετικά έγγραφα από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Συνδρομητής μπορεί να αιτηθεί επιπλέον υπηρεσίες πέραν του αρχικού προϊόντος με πρόσθετο κόστος.

Για την υπηρεσία των αναφορών, η Προμήθειες Ε.Π.Ε. εγγυάται πως η παρεχόμενη υπηρεσία θα βασίζεται στην περιγραφή που αναφέρεται στην προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του δείγματος αναφοράς.

Η εγγραφή στις Υπηρεσίες προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη, κατανόηση και αποδοχή του συνόλου των όρων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από το Συνδρομητή από την επίσκεψή του στον Ιστότοπο και τη χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρίας.

Για κάθε συνδρομή ο αριθμός των χρηστών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό αδειών που έχουν παραγγελθεί.

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει στο ελάχιστο ή και να καταργήσει τυχόν δωρεάν δοκιμαστικές παροχές υπηρεσιών.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Σύμβαση έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται σταθερά για αντίστοιχα χρονικά διαστήματα – ετήσια – εφόσον δεν καταγγελθεί εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την προβλεπόμενη λήξη της.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο υποψήφιος Συνδρομητής, προκειμένου να εγγραφεί στις Υπηρεσίες της Προμήθειες Ε.Π.Ε., παρέχει προσυμβατικά προς την Εταιρία τα εξής ορθά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης – Τ.Κ. – Τηλέφωνο – Ε-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα. Τα στοιχεία αυτά, που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών), διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρίας. Η Εταιρία μπορεί να τα χρησιμοποιεί για να προτείνει νέες συνδρομητικές της υπηρεσίες προς το Συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. αποστέλλει συνημμένα με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον υποψήφιο Συνδρομητή συμπληρωμένη την Παραγγελία Συνδρομής και το κόστος συνδρομής για το πρώτο συνδρομητικό έτος, με τις ανάλογες νόμιμες επιβαρύνσεις. Ο τελευταίος συμπληρώνει στην Παραγγελία Συνδρομής την ημεροχρονολογία, την υπογράφει και την αποστέλλει (με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με κοινό ταχυδρομείο) προς την Εταιρία, προκειμένου να εγγραφεί για πρώτη φορά στις Υπηρεσίες της. Η ημερομηνία αποστολής της Παραγγελίας Συνδρομής προς την Εταιρία αναπληρώνει τυχόν παράλειψη συμπλήρωσής της.

Με την υποβολή της Παραγγελίας Συνδρομής, ο Συνδρομητής οφείλει να προκαταβάλλει το κόστος συνδρομής του πρώτου συνδρομητικού έτους, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με τον τρόπο που αναλύεται κατωτέρω.

Το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της επαληθευμένης εξόφλησης, η Εταιρία αποστέλλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς το Συνδρομητή την επιβεβαίωση εγγραφής και πρόσβασης. Η Σύμβαση ενεργοποιείται από το χρόνο αποστολής της επιβεβαίωσης αυτής.

5. ΤΙΜΕΣ

​Ο Συνδρομητής ενημερώνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) για το εκάστοτε ισχύον κόστος κάθε συνδρομητικού έτους. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί το κόστος συνδρομής κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς αυτή η αλλαγή να επηρεάζει με κανένα τρόπο τις συνδρομές του τρέχοντος συνδρομητικού έτους. Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια ενός συνδρομητικού έτους, εφαρμόζονται από το επόμενο συνδρομητικό έτος, υπό τον όρο ότι ο Συνδρομητής δε θα διαφωνήσει με αυτές εγγράφως εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη του νέου συνδρομητικού έτους. Η ισχύς του άρθρου 2 περί αυτόματης ανανέωσης σε καμία περίπτωση δεν θίγεται.

6. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τη χρήση των Υπηρεσιών της Προμήθειες Ε.Π.Ε. γίνεται προκαταβολικά σε ετήσια βάση (ανά έτος), με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

​​Το αντίστοιχο παραστατικό αποστέλλεται ​από την Εταιρία στο Συνδρομητή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της πληρωμής, διάστημα που απαιτείται για την επαλήθευση και ταυτοποίηση της εξόφλησης.

Σε περίπτωση ανανέωσης της Σύμβασης, ο Συνδρομητής ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατά την έναρξή του νέου συνδρομητικού έτους για το κόστος αυτού.

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλεί τις οφειλές του εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους, οπότε και θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. δικαιούται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αναστέλλει το δικαίωμα του Συνδρομητή στη λήψη των πληροφοριών των Υπηρεσιών, εφόσον δεν εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους, καθώς επίσης και να καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση με υπαιτιότητα του Συνδρομητή, εάν αυτός δεν εξοφλήσει λογαριασμό του εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Συνδρομητής παραμένει υπόχρεος για όλες τις οφειλές του προς την Προμήθειες Ε.Π.Ε.. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι ο εκάστοτε τελευταίος λογαριασμός του ή το απόσπασμα του λογαριασμού του από τα λογιστικά βιβλία της Προμήθειες Ε.Π.Ε. θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής του προς την εταιρία.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της, δε φέρει, όμως, καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Ιστοτόπου ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχηρών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Προμήθειες Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Συνδρομητής από ενέργειες στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες των δεδομένων που προσφέρονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δε φέρει όμως καμιά ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα, επικαιρότητα και ορθότητα τους. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση λανθασμένων δεδομένων τα οποία προέρχονται από αναληθείς πηγές ή από λανθασμένες μεταφράσεις, που απορρέουν από αυτές. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες των Υπηρεσιών της παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμιά εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη ως προς την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητά τους για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού και χωρίς καμία εγγύηση ότι αυτά είναι εφάμιλλα των προσδοκιών των συνδρομητών.

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στον Ιστότοπό της και στις Υπηρεσίες της να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα των Υπηρεσιών της θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς ελλείψεις ή σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών της. Επίσης, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει τη λειτουργία του Ιστότοπού της ή και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος, χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του Συνδρομητή.

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά διατίθενται στους Συνδρομητές, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Αξιώσεις για ζημίες των Συνδρομητών εξαιτίας των δεδομένων ή καθυστερημένης παραλαβής ή λόγο συντηρήσεως ή διαχειριστικών εργασιών της δικτυακής υπηρεσίας αποκλείονται.

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στον Ιστότοπο και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους εισόδου και αναζήτησης των πληροφοριών κατά την απόλυτη κρίση της.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Παραγγελία Συνδρομής του. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο δικαστικό ή εξώδικο επιδίδεται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση. Εάν ο Συνδρομητής δεν υποβάλλει πλήρη και ακριβή αίτηση, η Προμήθειες Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του στις Υπηρεσίες της, μη δικαιούμενου του Συνδρομητή να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της για αυτόν το λόγο.

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να κρατάει τα στοιχεία πρόσβασής του εμπιστευτικά και προσωπικά και να μην τα γνωστοποιεί σε τρίτους. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων έχει προκληθεί από αυτόν καθώς και για ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη ορθή και συμφωνημένη χρήση των δεδομένων που του παρέχει η Εταιρία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί μηχανισμούς και λογισμικό που είναι πιθανό να έχουν επίδραση στην παρεχόμενη προς αυτόν υπηρεσία και ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατοχή και χρησιμοποίηση του ενδεδειγμένου τεχνικού εξοπλισμού που θα του επιτρέπει τη σωστή και επιθυμητή λήψη και αξιοποίηση των Υπηρεσιών της Εταιρίας.

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να κάνει χρήση των Υπηρεσιών αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Επιτρέπεται μόνο η συμφωνημένη χρήση των δεδομένων για τους σκοπούς που έχουν οριστεί. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτές, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Προμήθειες Ε.Π.Ε. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Οι Συνδρομητές, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των Συνδρομητικών Υπηρεσιών με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή πνευματικά δικαιώματα των Υπηρεσιών, των δεδομένων που περιέχουν, των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν, του υλικού που λαμβάνει ο Συνδρομητής μέσω των Υπηρεσιών ανήκουν αποκλειστικά στην Προμήθειες Ε.Π.Ε. και προστατεύονται κατά την κείμενη νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν θα αναπαραγάγει, αντιγράφει, προωθεί, τροποποιεί ή εκτυπώνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τις πληροφορίες των Συνδρομητικών Υπηρεσιών για να τις μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαθέσει σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες των Υπηρεσιών και φέρουν τα σήματα τρίτων (οργανισμών, φορέων κλπ), αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω (υπερ)συνδέσμων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση των Υπηρεσιών ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. δικαιούται με βάση τη συμφωνημένη χρήση σε περίπτωση παραβίασης των όρων της προηγούμενης παραγράφου, όπου είναι αναγκαίο, να διακόπτει την πρόσβαση του Συνδρομητή στις Υπηρεσίες της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση επιστροφή χρημάτων αποκλείεται. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της να προβεί σε οποιεσδήποτε περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το πλήρες κείμενο για την πολιτική απορρήτου μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ.

11. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι παρόντες όροι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Για την υπαίτια παραβίαση αυτών, δικαιούνται το μη υπαίτιο μέρος να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει αποζημίωση για τυχόν ζημία.

Εξάλλου, η Εταιρία, δικαιούται, άμεσα και μονομερώς είτε να διακόπτει τη Σύμβαση προσωρινά είτε να την καταγγέλλει οριστικά, κατά την κρίση της, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του Συνδρομητή και χωρίς να υποχρεούται σε επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί ή σε αποζημίωση του Συνδρομητή στις εξής περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους από τους όρους της παρούσας.

β. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, μετατροπής νομικής μορφής, κήρυξης του Συνδρομητή σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης πληρωμών, διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση, ή υποβολής σχετικών αιτήσεων.

Η λύση της παρούσας σύμβασης επέρχεται μόνο εγγράφως.

Για όσο καιρό οι υπηρεσίες παρέχονται ελεύθερα, όπου αυτό προβλέπεται, όπως για παράδειγμα κατά τη δοκιμαστική περίοδο ελεύθερης χρήσης, αυτές μπορούν να ακυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Πέραν τούτου ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα απαίτησης.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Συνδρομητής αποδέχεται την παραλαβή περαιτέρω ενημέρωσης από την Προμήθειες Ε.Π.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η εκ μέρους οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους καθυστέρηση της άσκησης ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που προκύπτει από τον νόμο ή τη Σύμβαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.

Η Προμήθειες Ε.Π.Ε. δικαιούται να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο. Οι Συνδρομητές ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στους παρόντες όρους με τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο της Εταιρίας, οπότε και τίθενται σε ισχύ.

13. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των Υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών Διεθνών Συνθηκών, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα επιμέρους όρων της Σύμβασης δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων και της Σύμβασης στο σύνολό της. Σε περίπτωση ακυρότητας επιμέρους όρων, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να προβούν στη σύναψη νέων έγκυρων όρων οι οποίοι θα είναι από άποψη περιεχομένου και αποτελέσματος όσο το δυνατόν εγγύτεροι προς τους άκυρους όρους. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της Σύμβασης, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

14. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή της Σύμβασης ρητά ορίζονται ως αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Έκδοση 10 Ιουλίου 2018

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα.