Feedback

Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

09. Μάϊος 2017
Στις 4 Μαΐου ‘17 δημοσιεύθηκε ο κανονισμός που αφορά την εξέταση προδικαστικών προσφυγών. Οι διατάξεις εφαρμόζονται στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. Επίσης εφαρμόζονται στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμφωνιών πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης και δυναμικών συστημάτων αγορών.
 

Προθεσμία άσκησης προσφυγής

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο φορέα, ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
 

Παράβολο

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
 

Παρέμβαση

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει σε διάστημα 10 ημερών παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα καταθέτοντας την ηλεκτρονικά.
 

Κατάθεση της προσφυγής

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ.
 

Καταχώριση της προσφυγής - Τήρηση αρχείου

Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, ο αρμόδιος για την παραλαβή της προσφυγής υπάλληλος της ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυτή αυθημερόν στο τηρούμενο πρωτόκολλο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στην ΑΕΠΠ τηρείται αρχείο, τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
 

Ορισμός - καθήκοντα Εισηγητή

Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής και την καταχώρισή της στο αρχείο της ΑΕΠΠ ο προεδρεύων του σχηματισμού, που θα εξετάσει την προδικαστική προσφυγή, με πράξη του, ορίζει εισηγητή ένα εκ των μελών του οικείου σχηματισμού και δίνει εντολή στον γραμματέα να ανακοινώσει σε αυτόν τον σχηματισθέντα φάκελο της υπόθεσης. Καθήκοντα εισηγητή μπορεί να ασκεί και ο προεδρεύων του κλιμακίου.
 

Εξέταση της προσφυγής

Η προσφυγή εξετάζεται από κλιμάκιο της ΑΕΠΠ. Για την εξέταση της υπόθεσης, το αρμόδιο κλιμάκιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του μέλους που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Κλιμακίου. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται η ημερομηνία, η ώρα και οι προς εξέταση προδικαστικές προσφυγές, που έχουν ανατεθεί σε αυτό κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΕΠΠ.
 

Συνέπειες μη αποστολής φακέλου εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής

Σε περίπτωση μη αποστολής στο σχηματισμό της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, των απόψεών της και των κωδικών πρόσβασης στα στοιχεία του διαγωνισμού, ο οικείος σχηματισμός μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και στην περίπτωση κατά την οποία, τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βάσιμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων.
 

Παραίτηση από την προσφυγή

Παραίτηση από την προδικαστική προσφυγή επιτρέπεται έως την έκδοση απόφασης από το σχηματισμό της ΑΕΠΠ ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της. Η παραίτηση γίνεται με ηλεκτρονική ή έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στο γραμματέα. Αν υποβληθεί παραίτηση, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από τον προεδρεύοντα του οικείου σχηματισμού και το γραμματέα, και αποδίδεται το παράβολο στον προσφεύγοντα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται. Η παραίτηση έχει ως αποτέλεσμα τη θέση της προσφυγής στο αρχείο.
 

Κοινοποίηση αποφάσεων της ΑΕΠΠ

Μετά την έκδοση της απόφασης ο γραμματέας καταχωρίζει κατά αύξοντα αριθμό τα στοιχεία της υπόθεσης και το διατακτικό της απόφασης στο Βιβλίο Αποφάσεων της ΑΕΠΠ. Οι αποφάσεις των σχηματισμών της ΑΕΠΠ και οι αποφάσεις για τη χορήγηση αναστολής - προσωρινών μέτρων κοινοποιούνται, με επιμέλεια του γραμματέα της ΑΕΠΠ, στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης, οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ.

Διαβάστε αναλυτικά όλα τα άρθρα του κανονισμού πατώντας εδώ.

Πηγή: www.hsppa.gr

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.