Feedback

Πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη βελτίωση των δημόσιων συμβάσεων

05. Οκτώβριος 2017
Η Επιτροπή, έχοντας ως κύριο σκοπό της την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσίασε μια πρωτοβουλία για την αποδοτικότερη ανάθεση συμβάσεων με πλήρη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την απλούστευση των διαδικασιών.

Η πρωτοβουλία έχει τέσσερα κύρια σκέλη:
 

Καθορισμός των τομέων προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να γίνουν βελτιώσεις.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγική προσέγγιση στις πολιτικές που ακολουθούνται για τις δημόσιες συμβάσεις δίνοντας έμφαση σε έξι προτεραιότητες:
  • Υιοθέτηση καινοτόμων, οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.
  • Ενίσχυση του επαγγελματισμού των αγοραστών του δημόσιου τομέα.
  • Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ και της πρόσβασης των ενωσιακών επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες.
  • Αύξηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ποιότητας των δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις.
  • Ψηφιοποίηση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
  • Μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αγοραστών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εθελοντική εκ των προτέρων αξιολόγηση των μεγάλων έργων υποδομής.

Στα μεγάλα και πολύπλοκα έργα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να παρουσιαστούν προβλήματα εάν οι διαχειριστές των έργων δεν κατανοήσουν πλήρως τους σύνθετους κανόνες που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις μεγάλης κλίμακας. Η Επιτροπή θα συγκροτήσει γραφείο υποστήριξης που θα μπορεί να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις πριν ακόμη ξεκινήσουν οι διαδικασίες των έργων με εκτιμώμενη αξία άνω των 250 εκατ. ευρώ. Για έργα μεγάλης σημασίας για το οικείο κράτος μέλος ή με συνολική εκτιμώμενη αξία άνω των 500 εκατ. ευρώ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να ελέγξει τη συμβατότητα ολόκληρου του προγράμματος σύναψης συμβάσεων με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να μειωθούν σημαντικά οι περιπτώσεις αβεβαιότητας και ο κίνδυνος καθυστερήσεων και νομικών προβλημάτων. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι εθελοντικός, η γνώμη της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική και η επεξεργασία των πληροφοριών υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας.
 

Σύσταση σχετικά με τον επαγγελματισμό των αγοραστών του δημόσιου τομέα.

Η Επιτροπή προτείνει και συνιστά να ληφθούν μέτρα από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγοραστές του δημόσιου τομέα έχουν τις τεχνικές γνώσεις, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και την αντίληψη των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες, και να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους φορολογουμένους τα αγαθά και οι υπηρεσίες με την καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής. Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.
 

Διαβούλευση σχετικά με την τόνωση της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων.

Η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τονωθεί η καινοτομία μέσω της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας μπορεί να αφορούν τα αποτελέσματα της καινοτομίας, καθώς και καινοτόμους τρόπους αγοράς. Η διαβούλευση είναι ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και θα τροφοδοτήσει τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες αρχές. Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν θέματα όπως ο τρόπος χάραξης στρατηγικής, η οργάνωση της υποστήριξης για δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και την χρήση φιλικών προς την καινοτομία εργαλείων δημόσιων συμβάσεων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέοι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και προσβλέπει στην ανάπτυξη εταιρικής σχέσης με τις αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση των συμβάσεων στην πράξη.

Πηγή: ec.europa.eu

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.