Feedback

Συχνές ερωτήσεις για το νόμο 4412/2016

09. Φεβρουάριος 2017
Τον Αύγουστο του '16 ανακοινώθηκε ο νέος νόμος 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες ερωτήσεις μαζι με τις απαντήσεις τους για τον συγκεκριμένο νόμο.

Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές;
Τα είδη των εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές είναι: εγγύηση συμμετοχής, εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση καλής εκτέλεσης σε συμφωνία – πλαίσιο, εγύηση προκαταβολής και εγγύηση καλής λειτουργίας.

Σε ποιο όργανο υποβάλλονται οι ενστάσεις που ασκούνται κατά της διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.;
Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., υποβάλλεται ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα.

Φορείς (αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς) που εδρεύουν στο εξωτερικό, υπόκεινται στην υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ των συμβάσεων που εκτελούν εκεί;
Nαι. Η υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ υφίσταται και για τους φορείς που εδρεύουν στο εξωτερικό.

Επιτρέπεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση προκήρυξης;
Όχι. Η προβλεπόμενη από το νόμο δυνατότητα αποστολής πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς είναι προαιρετική και δεν αναιρεί την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης.

Ποιο νομικό καθεστώς διέπει τους επαναληπτικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσονται μετά τις 08.08.2016;
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ο επαναληπτικός διαγωνισμός θεωρείται αυτοτελής σε σχέση με τον αρχικό διαγωνισμό. Κατά συνέπεια, οι επαναληπτικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 και προκηρύσσονται μετά τις 08.08.2016, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και όχι με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο προκήρυξης του αρχικού διαγωνισμού.

Στην περίπτωση υποβολής ένστασης, ποιο είναι το ποσό του παραβόλου υπέρ του δημοσίου που καταβάλλεται ώστε να είναι παραδεκτή η ένσταση αυτή;
Το ποσό του εν λόγω παραβόλου ισούται με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Ειδικά για τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, το ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 €.

Στην περίπτωση απευθείας αναθέσεων, η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών μπορεί να απευθύνεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς; Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να γίνουν δεκτές προσφορές και από οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν έχει απευθυνθεί η ανωτέρω πρόσκληση;
Ως απευθείας ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους. Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

Είναι νοητή η ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία έχει υποβληθεί μόνο μία προσφορά;
Δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

Σε συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά τεχνικό έργο και στον οποίο κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, απαιτείται η υποβολή τεχνικής προσφοράς;
Στην περίπτωση κατά την οποία κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, δεν υποβάλλεται τεχνική προσφορά, καθώς οι υποβαλλόμενες προσφορές αξιολογούνται μόνο βάσει της προσφερόμενης τιμής. Επισημαίνεται, σχετικά, ότι στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ έχει ήδη αναρτηθεί υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (άνω και κάτω των ορίων) για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Πως νοείται ο όρος “απλοποιημένη προκήρυξη” στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού;
Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, μέχρι την ενδεχόμενη έκδοση σχετικού τυποποιημένου εντύπου, ο όρος “απλοποιημένη προκήρυξη” πρέπει να ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να περιλαμβάνει τις ενδεδειγμένες, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής

Τα Λιμενικά Ταμεία (δημοτικά ή μη) αποτελούν αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς; Μπορούν να προχωρούν σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης;
Τα Λιμενικά Ταμεία ως αναθέτουσες αρχές, αποτελούν αναθέτοντες φορείς εφόσον οι συμβάσεις που δημοπρατούν προορίζονται για την εκτέλεση δραστηριότητας εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση λιμένα σε φορείς που πραγματοποιούν θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα Λιμενικά Ταμεία μπορούν να προχωρούν σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης.

Από πότε ισχύει η υποχρεωτική χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);
Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για συμβάσεις, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων λαμβάνει χώρα από τις 7 Δεκεμβρίου 2016 και εφεξής.

Οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);
Όχι, κατά κανόνα οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων, χωρίς ΦΠΑ, είναι μεγαλύτερη των 20.000,00 ευρώ και μικρότερη των κατώτατων ορίων των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Απαιτείται να φέρει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) βεβαίωση του γνησίου της/των υπογραφής/-ών;
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερες ερωτοαπαντήσεις πατώντας εδώ.

Πηγή: www.eaadhsy.gr
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.