Feedback

Το σύστημα δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα

28. Απρίλιος 2016
Το ελληνικό νομικό σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις είναι αρκετά περίπλοκο και αποτελείται από περίπου 400 νόμους, κανονισμούς, και προεδρικά διατάγματα. Περαιτέρω συμβολή στην πολυπλοκότητα του είναι η έλλειψη ομοιομορφίας, όπως διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς που απασχολούν έναν αριθμό εννοιών και ορισμών που αποκλίνουν από εκείνες που συνδέονται με τις οδηγίες της ΕΕ. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της αναθέτουσας αρχής στο ελληνικό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαφορετικές ταξινομήσεις χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς.

Το 2014, η ελληνική κυβέρνηση εφάρμοσε ένα νέο νόμο (νόμος 4281/2014), ο οποίος ενοποιεί την τεράστια ποικιλία των κανονισμών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε ένα ενιαίο πλαίσιο που καλύπτει σχεδόν όλες τις νομικές πτυχές των συμβάσεων. Επιπλέον, ο νέος νόμος κάνει αποφασιστικά βήματα προς την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προμηθειών στην Ελλάδα, κυρίως με την κατάργηση των προνομιακών συμβάσεων, οι οποίες επέτρεπαν σε εταιρείες να ακολουθήσουν τις δικές τους διαδικασίες προμηθειών.

Κάτω από τα όρια της ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις συμβάσεις εργασίας κάτω των EUR 60.000, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιούν απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής προσφορών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Απευθείας ανάθεση επιτρέπεται κάτω από 20.000 ευρώ για τις κρατικές αρχές, και κάτω από 15.000 ευρώ για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Το 2011 ιδρύθηκε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Διαδραματίζει επίσης έναν εποπτικό ρόλο με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών για την αποτελεσματικότητα και την συμμόρφωσή τους με το νόμο, συντελώντας τυχαίους ελέγχους των εν εξελίξει διαδικασιών. Η Αρχή απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας , ενώ βρίσκεται σε μια συνεχή διαδιακσία για την απόκτηση της απαραίτητης τεχνικής ικανότητας.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι υπεύθυνη για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν δημόσια έργα, καθώς και τις περιφερειακές αρχές. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνουν τη δημοσίευση και την αξιολόγηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και των υποβληθέντων προσφορών, καθώς και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Καθιστά επίσης το δίκαιο και τους κανονισμούς σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων, και, επιπλέον, παρέχει στις αναθέτουσες αρχές τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να εφαρμοστούν υποχρεωτικά. Αντιπροσωπεύει το διοικητικό όργανο και ως εκ τούτου επιβλέπει την οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι ο ιδιοκτήτης και συντονιστής του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών και είναι επίσης υπεύθυνη για τις δημόσιες προμήθειες και υπηρεσίες. Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011, έχει μερική δικαιοδοσία επί των συμβάσεων στο πλαίσιο της εστίασή της στη δημόσια οργάνωση και σε θέματα διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων είναι το αρμόδιο όργανο. Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών υποβολής προσφορών και τα αποτελέσματα των δημοσίων συμβάσεων, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πηγή: http://ec.europa.eu/regional_policy

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.